Detaljplan för Grimstofta 3:47

Detaljplan ska pröva markens lämplighet för fem nya enbostadshus i lantlig miljö.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i juni 2024 om positivt planbesked för fem nya tomter med bebyggelse av enbostadshus om ca 150-200 kvm BTA samt tillhörande garage.

Fastigheten Grimstofta 3:47 omfattas idag inte av detaljplan. I den pågående fördjupade översiktsplanen för Sjöbo tätort (FÖP Sjöbo tätort 2050) är området utpekat som ett utbyggnadsområde. Området Grimstofta har även tidigare utpekats av kommunen som ett lämpligt område för bostäder, (Fördjupad översiktsplan för Grimstofta söder 2007-09-12).

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan ska påbörjas senast två år efter att sökanden har fått positivt planbesked.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2024