Bild

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Grimstofta 4:1

Ny detaljplan för Grimstofta 4:1

Detaljplanearbetet pågår och utreder möjligheten att uppföra marklägenheter/radhus/kedjehus, villatomter och gemensamhetslokal. Marken är tidigare detaljplanelagd för friliggande enbostadshus.

Förslaget kommer gå ut på samråd i höst och då har du som är berörd chans att yttra dig. Mer information kommer läggas upp här samt på kommunhusets och bibliotekets anslagstavla när samrådet börjar. Är du sakägare kommer information skickas ut på post.

Läs om hur framtagandet av en ny detaljplan går till på sidan "Planprocessen"

Planprocessen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022