Bild

Flygfoto där området för ny detaljplan är markerat

Detaljplan för ny skola på Sjöbo väst

Ny skola på Sjöbo väst, Omma 2:22 och Sandbäck 4:18

Arbetet att ta fram en ny detaljplan för en skola och idrottshall på Sjöbo väst har påbörjats och beräknas gå ut på samråd i höst.

Idag finns redan planlagd mark för förskola och skola på Sjöbo väst, men för att den önskade storleken på skolan ska uppnå Boverkets riktlinjer på tillräckligt stor friyta utomhus behöver den planlagda skolgården bli större. I samband med detaljplanearbetet ska trafiksituationen vid den framtida skoltomten ses över, samt GC-förbindelserna i och till och från skolområdet.

Läs mer om hur framtagande av en ny detaljplan fungerar under planprocessen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022