Detaljplan för Orebackens camping

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR SJÖBO 3:58 M.FL. ”OREBACKENS CAMPING” I SJÖBO, SJÖBO KOMMUN

Syftet med en ny detaljplan för campingområdet är behovet av en detaljplan som medger nuvarande utbredning samt öppnar för möjligheten att utöka området ytterligare och utveckla verksamheten i framtiden.

Detaljplaneförslaget innebär i första hand en utökning av campingområdet för att möjliggöra fler platser för camping och stugor. En ny byggrätt för reception/butik/restaurang föreslås vid den nya entrén till campingen. Nya campingplatser och stugor föreslås i sluttningen mot väster samt ett utökat antal platser i anslutning till den befintliga campingen i öster. På en mindre del av befintlig parkering söder om gamla landsvägen föreslås nya stugor, ställplatser för husbilar samt att Orestugan, som idag nyttjas av friluftsfrämjandet, får en utökad byggrätt. Här kommer parkering finnas till friluftslivets verksamheter och stuggäster samt ytterligare en mindre parkering längre österut.

Detaljplaneförslaget prövas enligt plan- och bygglagen med utökat planförfarande.

I dagsläget pågår arbetet med genomgång av inkomna synpunkter under samrådstiden.

Eventuella frågor beträffande handläggning av planärendet besvaras planarkitekt Åsa Bjurström, asa.bjurstrom@sjobo.se, telefon 0416-271 40.

Plankarta samrådsförslag Orebacken

Planbeskrivning samrådsförslag Orebacken

Illustration samrådsförslag Orebacken

Planprocessen_Samråd

RÄTTELSE: Felaktigt sista datum att inkomma skriftligen med synpunkter angavs och har ändrats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juli 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Bygga, bo och miljö