Detaljplan för Orebackens camping

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR SJÖBO 3:58 M.FL. ”OREBACKENS CAMPING” I SJÖBO, SJÖBO KOMMUN

Syfte och beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en variationsrik naturskön camping i mycket kuperad skoglig miljö som medger nuvarande utbredning samt öppnar för möjligheten att utöka området ytterligare och utveckla verksamheten i framtiden.

Detaljplaneförslaget innebär i första hand en utökning av campingområdet för att möjliggöra fler platser för camping och stugor. En ny byggrätt för reception/butik/restaurang föreslås vid den nya entrén till campingen. Nya campingplatser och stugor föreslås i sluttningen mot väster samt ett utökat antal platser i anslutning till den befintliga campingen i öster. På en mindre del av befintlig parkering söder om gamla landsvägen föreslås nya stugor, ställplatser för husbilar samt att Orestugan, som idag nyttjas av friluftsfrämjandet, får en utökad byggrätt. Här kommer parkering finnas till friluftslivets verksamheter.

Detaljplaneförslaget prövas enligt plan- och bygglagen med utökat planförfarande då denna detaljplan bedöms vara av betydande intresse för allmänheten, samt att den inte är förenlig med gällande fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort.

Antagande

Granskningsperioden är nu avslutad och ska godkännas av kommunens Samhällsbyggnadsnämnd inför antagande. Då detaljplaneförslaget prövas med utökat förfarande ska handlingarna även godkännas av kommunstyrelsen och sedan kan förslaget antas av kommunfullmäktige.

Först efter att förslaget är antaget av kommunfullmäktige och har annonserats kan beslutet överklagas. Bara den som senast i granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda samt bedöms vara berörd av förslaget kan överklaga. Överklagandet skickas till kommunen som prövar om det kommit in i tid och sedan skickas det vidare till mark- och miljödomstolen tillsammans med tillhörande handlingar.


Detaljplaneförslaget finns i digital form i länkarna nedan

Planprocessen_Samråd
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2022
Bygga, bo och miljö