Bild

Flygfoto med områdena för nya detaljplaner markerade

Detaljplaner för utbildningsverksamhet på Sandbäcks industriområde

Verkmästaren 1, Verkmästaren 9, Reparatören 1 och Byggaren 1 i Sjöbo

Ansökan om nya detaljplaner fick positivt planbesked i maj 2021. Arbetet att ta fram detaljplaner ska påbörjas inom två år från detta beslut.

Detaljplanearbetet ska utreda om det är lämpligt att ändra markanvändningen från industri till handel, kontor, industri/lager (ej störande för omgivningen) samt gymnasieskola/vuxenutbildning. I samband med detaljplanearbetet ska trafiksituationen kartläggas för att erhålla en säker gång- och cykelförbindelse till och från fastigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022