Pågående översiktsplan för Sjöbo kommun

Just nu arbetar vi med en ny kommuntäckande översiktsplan som ska ange grunden för utvecklingen av den fysiska miljön i hela Sjöbo kommun fram till år 2040. Granskning av planförslaget har pågått mellan den 15 december 2021 och den 15 februari 2022.

Länkar till handlingarna

Samrådsredogörelse
Länsstyrelsens granskningsyttrande

Kontakta kommunen för att ta del av granskningsversion av översiktsplanen i PDF-format.

Hållbara och trivsamma miljöer

Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön på en övergripande nivå, tillsammans ska bli så bra som möjligt; att skapa hållbara och trivsamma livsmiljöer, att hushålla med resurser samt transparens gentemot kommunens invånare gällande kommunens intentioner. Förslaget till översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 utgår ifrån kommunens politiska vision, och ska fungera vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. För att skapa goda möjligheter till medborgarinflytande är även processen för att ta fram en översiktsplan reglerad i plan- och bygglagen.

Förslaget har granskats

Förslaget till en ny översiktsplan har granskats av bland andra Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, grannkommuner och kommuninvånare. Efter granskningen görs de ändringar som kommunen anser är befogade. Förutsatt att ändringarna inte är av betydande karaktär, antas översiktsplanen sedan av kommunfullmäktige och fortsätter att gälla tills en ny översiktsplan antas.

Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 omfattar hela kommunens geografiska område, med undantag för Sjöbo tätort och Blentarp där fördjupade översiktsplaner gäller parallellt.

Miljö och barn

Enligt svensk lag ska konsekvenserna för miljön och konsekvenserna för barn särskilt beaktas och därmed redovisas i separata konsekvensbeskrivningar.

Konsekvenserna förändras i takt med att översiktsplanen utvecklas under processens gång, och dokumenten är därför levande fram till antagandet. 

Tidplan

  • 2020 - Formellt samråd
  • 2021-2022 – Formell granskning
  • 2022 - Antagande av kommunfullmäktige

Tidig dialog

För att nå ett så bra resultat som möjligt, har översiktsplanen föregåtts av ett omfattande dialogarbete. Bland annat har alla elever som gick årskurs 9 år 2017 blivit intervjuade. Arbetet sammanställdes i en rapport.
Rapporten Ung i Sjöbolänk till annan webbplats

Alla involveras

Alla byalag och försköningsföreningar har fått möjlighet att berätta vad de ser som viktigt för deras bygd. De har deltagit genom ett utskick med en hemuppgift, samt fysiska byvandringar tillsammans med flertalet av kommunens byalag. LRF:s kommungrupp har involverats, liksom representanter från Jordägarförbundet.

I samband med kommunens arbete med att ta fram en ny vision för kommunen "Vision 2034", så genomfördes bland annat en omfattande enkätundersökning. Det som kom fram från den har också legat till grund för Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040.

Realistiskt handlingsprogram

Då översiktsplanen behandlar kommunens utveckling och mark- och vattenanvändning på en mycket övergripande nivå är det också mycket kloka idéer och synpunkter som inte ryms inom denna ram men som ändå varit värdefulla att ta del av. Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 är utformad som ett realistiskt handlingsprogram tänkt att genomföras inom angiven tidsram. Detta innebär också att hårda prioriteringar har gjorts.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2022
Sidan publicerad av: Elin Brudin
Bygga, bo och miljö