Pågående översiktsplanering

Just nu pågår arbete med en ny kommuntäckande översiktsplan som ska ange grunden för utvecklingen av den fysiska miljön i hela Sjöbo kommun fram till år 2040. Under samrådstiden har du som kommuninvånare möjlighet att lämna dina synpunkter på planförslaget. Samråd pågår fram till och med den 30 september 2020. Ta del av förslaget och tyck till!

Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön på en övergripande nivå tillsammans ska bli så bra som möjligt; att skapa hållbara och trivsamma livsmiljöer, att hushålla med resurser samt transparens gentemot kommunens invånare gällande kommunens intentioner. Förslaget till Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 utgår ifrån kommunens politiska vision och ska fungera vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. För att skapa goda möjligheter till medborgarinflytande är även processen för att ta fram en översiktsplan reglerad i plan- och bygglagen.

Förslaget till en ny översiktsplan ska samrådas med bland andra Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, grannkommuner och kommuninvånare. Efter samrådet görs de ändringar som kommunen anser är befogade, för att sedan låta det slutliga förslaget granskas ytterligare en gång. Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige och fortsätter att gälla tills en ny översiktsplan antas.

Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 omfattar hela kommunens geografiska område, med undantag för Sjöbo tätort och Blentarp där fördjupade översiktsplaner gäller parallellt.

Planeringsunderlaget Riksintressen för kulturmiljövården som tagits fram i samband med översiktsplanen utgör en bilaga som ska antas av kommunfullmäktige samtidigt som Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040.

Enligt svensk lag ska konsekvenserna för miljön och konsekvenserna för barn särskilt beaktas och därmed redovisas i separata konsekvensbeskrivningar. Dessa finns att läsa här: Miljökonsekvensbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Barnkonsekvensanalys.

Konsekvenserna förändras i takt med att översiktsplanen utvecklas under processens gång, och dokumenten är således levande fram till antagandet. 

Tidplan

  • 2020 - Formellt samråd och formell utställning
  • 2021 - Antagande av kommunfullmäktige

Tyck till om förslaget under samrådstiden!
I den digitala översiktsplanen, som du kommer till när du klickar på bilden ovan, finns en ”Tyck till”-funktion, där alla som vill kan gå in och lämna synpunkter. Förslaget finns även i utskriftsvänligt pdf-format här.

I mitten av september bjuder kommunen in till ett möte i Vollsjö och ett i Lövestad. Information om tid och plats meddelas i början av september.

På biblioteket i Sjöbo finns från och med mitten av juni en dator tillgänglig med förslaget till översiktsplan samt en brevlåda där du kan lämna synpunkter i pappersform.

Lämna dina synpunker
Du kan också maila dina synpunkter till stadsbyggnad@sjobo.se eller skicka brev till Stadsbyggnadsförvaltningen Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo. Märk kuvertet med ”ÖP2040”

Tidig dialog
För att nå ett så bra resultat som möjligt har översiktsplanen föregåtts av ett omfattande dialogarbete. Bland annat har alla elever som gick årskurs 9 år 2017 blivit intervjuade. Arbetet sammanställdes i rapporten Ung i Sjöbo, som finns att läsa här.länk till annan webbplats

Alla byalag och försköningsföreningar har fått möjlighet att berätta vad de ser som viktigt för deras bygd genom ett utskick med en "hemuppgift" samt genom fysiska "byvandringar" tillsammans med flertalet av kommunens byalag. LRFs kommungrupp har involverats liksom representanter från Jordägarförbundet.

I samband med kommunens arbete med att ta fram en ny vision för kommunen "Vision 2034" så genomfördes bland annat en omfattande enkätundersökning. Det som kom fram från den har också legat till grund för Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040.

Då översiktsplanen behandlar kommunens utveckling och mark- och vattenanvändning på en mycket övergripande nivå är det också mycket kloka idéer och synpunkter som inte ryms inom denna ram men som ändå varit värdefulla att ta del av. Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 är utformad som ett realistiskt handlingsprogram tänkt att genomföras inom angiven tidsram. Detta innebär också att hårda prioriteringar har gjorts.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2020
Sidan publicerad av: Samir Hassan
Bygga, bo och miljö