Pågående översiktsplanering

Hur vill du att det ska vara att leva i Sjöbo kommun? Vad kan vi göra för att nå dit? Sjöbo kommun har påbörjat arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan som ska ange grunden för utvecklingen av den fysiska miljön i hela Sjöbo kommun fram till år 2040.

Översiktlig planering handlar om att skapa hållbara och trivsamma livsmiljöer, att hushålla med resurser och om demokrati. I takt med att jordens befolkning ökar så ökar också konkurrensen om mark och vatten. Då krävs det framförhållning och rekommendationer om hur mark och vatten kan och bör användas. Kommunen har ansvar för detta och översiktsplanen är kommunens främsta verktyg.

2014-2015 arbetade kommunen med en ändring av gällande översiktsplan för att utveckla de delar som berör kommunens landsbygd, se programhandling nedan. Under programsamrådet kom det in synpunkter på att kommunen behöver ta ett större grepp kring frågorna och i juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att gällande översiktsplan är inaktuell. Det genomförda arbetet kommer att arbetas in i den nya kommuntäckande översiktsplanen.

Tidplan för arbetet‌

År

Insats

2017

Dialog

2020

Formellt samråd och formell utställning

2021

Antagande i kommunfullmäktige

 

Programhandling ÄÖP - landsbygdens utveckling dat. 14-11-21 (pdf) (Öppnas i nytt fönster)


Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2020
Sidan publicerad av: Angela Håkansson
Bygga, bo och miljö