Kommunens planarbete

Kommunen har planmonopol, vilket innebär att det är kommunen som ansvarar för frågor gällande mark- och vattenanvändning inom kommunen. Strategienheten i Sjöbo arbetar bland annat med att ta fram planer och program för att tillgodose såväl enskilda- som samhällsinressen.

Strategienheten arbetar dels med konkreta planeringsprojekt så som till exempel detaljplaner och dels med att ta fram program för en långsiktig utveckling av kommunen, som översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och bostadsförsörjningsprogram. Dessutom arbetar vi med hållbarhetsfrågor, strategiska miljöfrågor samt engagerar oss aktivt i utformningen av platser som vänder sig till allmänheten och i kommunens EU-projekt. Samarbete med andra avdelningar på kommunen är en självklar del av strategienhetens arbete.

Här hittar du mer information om planer och pågående planarbete som bedrivs i Sjöbo kommun.

Genvägar
Gällande översiktsplan (ÖP) Pågående detaljplaner
Pågående översiktsplanering Planprocessen - så funkar den

Du hittar gällande detaljplaner för Sjöbo kommun i vår webbaserade karttjänst.