Detaljplanering

En detaljplan reglerar användandet av mark och vatten. Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning i stora drag med mera.

Ett viktigt syfte med detaljplanen är att fastställa vad ett mark- och/eller vattenområde är mest lämpat för att användas till. I en detaljplan kan det exempelvis fastställas om marken inom ett visst område ska användas för industri eller bostäder men även frågor som bredd på gator, bevarande av kulturellt värdefulla byggnader, hantering av dagvatten med mera behandlas.

Om det inte finns någon detaljplan för den mark som man önskar förändra eller om planerna för förändringen inte stämmer överens med vad den gällande detaljplanen för området säger kan man behöva upprätta en ny detaljplan. Då skickas en förfrågan till kommunen om att få ett planmedgivande. Förfrågan kan komma in till kommunen från såväl privata intressenter som från kommunen.

Kommunens tjänstemän tar fram underlag och upprättar ett förlag medan det är kommunens förtroendevalda som fattar beslut om detaljplanerna. Detaljplaneprocessen följer Plan- och bygglagen och behöver gå igenom flera skeden innan den kan antas.

En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts med en ny detaljplan.

Pågående detaljplanering
Namn Ort Skede Datum
Dp för Sandbäck 4-18 Sjöbo Granskning
Dp för Sjöbo 6:119 Sjöbo Granskning
Dp för Aspen 1 o 3 Lövestad Antagen
Dp för Glädjen 28 Sjöbo Samråd 2017-12-12