Översiktsplanering

Den kommunala översiktsplaneringen utgör grunden för den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL). Enligt lagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen innehåller kommunens politiska vision och är ett strategiskt och vägledande dokument för utvecklingen av den fysiska miljön.

Översiktsplanering är en kontinuerlig process och översiktsplanens aktualitet ska prövas minst en gång under varje mandatperiod (vart fjärde år). Vid Sjöbo kommunfullmäktige i juni 2016 beslutades att gällande översiktsplan är inaktuell (§60). Gällande översiktsplan fortsätter dock att gälla till dess att den nya översiktsplanen antagits.

Läs mer om översiktlig planering på Boverkets webbplats.

Genvägar
Gällande översiktsplan Pågående översiktsplanering