Vatten och avlopp

Vatten- och avloppshanteringen (VA) delas upp i två olika kategorier, kommunalt respektive enskilt vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen har som uppgift att driva och sköta anläggningar för vatten och avlopp där abonnenten betalar en avgift till kommunen för dessa tjänster.
Kommunalt VA finns inom antagna verksamhetsområde. Verksamhetsområde finns framför allt inom områden med detaljplan i byar och tätorter men även utmed våra överföringsledningar mellan vissa orter. Boende som vill ansluta till det kommunala VA-nätet måste ansöka om detta hos VA-enheten i kommunen.

Enskilt vatten och avlopp

Med enskilt vatten och avlopp menas att den boende eller fastighetsägaren själv har att ordna med vattenförsörjning (egen brunn) och rening av sitt avloppsvatten. Det vill säga avlopp som inte är anslutna till de kommunala reningsverken.
För att inrätta (bygga) en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd.
Ansökningshandlingar och annan nödvändig information hämtas hos och lämnas in till miljöenheten.