Kommunalt vatten och avlopp

Sjöbo kommun, via sin tekniska nämnd, är huvudman för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten, som i sin helhet finansieras via vatten- och avloppstaxan, VA-taxan.

Det är VA-enhet på tekniska förvaltningen som ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. Målet är att abonnenterna ska ha en trygg, säker och kostnadseffektiv vatten- och avloppsförsörjning.

I Sjöbo kommun finns det åtta kommunala anläggningar för rening av avloppsvatten och nio kommunala vattenverk. Vattenverken levererar cirka 1 100 000 m3 vatten per år. Reningsverken renar cirka 1 400 000 m3 avloppsvatten per år. (m3=kubikmeter=1000 liter)

Knickarp får vatten från Ystad och Hemmestorp från Lund.
Avloppet från Hemmestorp går till VASyd (Lund/Malmö).

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, utan vatten skulle vi inte klara oss länge. I Sverige förutsätter vi att vi skall kunna öppna vattenkranen och ta oss ett glas vatten utan att ens fundera på om vattnet är drickbart eller inte. VA-enheten arbetar kontinuerligt för att vattenkvaliteten skall vara den allra bästa för våra abonnenter. I genomsnitt räknar man med att varje person använder ca 200 l/dygn. Mycket kan man tycka men då ingår förutom det som går åt till matlagning och dryck städ-/disk-/tvätt-/toa-/bad-/duschvatten.

Avlopp delar vi på VA-enheten upp i spillvatten och dagvatten.

Spillvatten är en blandning av allt vatten man använder i hushåll och verksamheter, vatten från toalett, dusch, bad, tvätt och vaskar.

På reningsverket renas vattnet framförallt med avseende på näringsämnena kväve och fosfor, dessutom tar man bort biologiskt nedbrytbara produkter, BOD. Näringsämnena renas för att de orsakar övergödning och BOD för att de orsakar syrebrist i våra sjöar och vattendrag.

Dagvatten är regnvatten och annan nederbörd som kommer från hårdgjorda ytor exempelvis tak och asfalterade ytor. Dagvattnet samlas upp i brunnar och leds ut i bäckar och sjöar.

Dräneringsvatten är markvatten som är oönskat, exempelvis vatten som vill träcka in i våra källare. Dränerings- och dagvatten vatten leds via ledningar till vattendrag.