Dricksvattenförsörjning i Äsperöd

2017-06-08

För att lösa vattenbrist-situationen i Äsperöd ska det byggas överföringsledningar för dricksvatten mellan Lövestad och Äsperöd.

Vattnet överförs då från Lövestad vattenverk till vattenreservoaren i vattenverket i Äsperöd, varifrån vatten pumpas ut till er konsumenter precis som idag. Samtidigt anläggs överföringsledningar för avlopp som skickar avloppsvatten från Äsperöd till Lövestad avloppsreningsverk.

För närvarande arbetar va-enhetens anlitade konsultbolag AquaP intensivt med projektering av ledningarna och pumpstationerna; dvs de ritar upp var ledningarna ska gå i plan och i höjdled och tar fram förutsättningar för byggandet.
En bra ledningssträckning finns framtagen och va-enheten med konsult planerar att ha ett samrådsmöte den 12 juni 2017 med markägarna som berörs av den planerade ledningsdragningen. Representanter från Äsperöd och Lövestad byalag har bjudits in till mötet.

Projekteringen av ledningarna och pumpstationer samt framtagande av handlingar för upphandling av arbetena fortgår under sommar och höst 2017.
Ledningarna planeras att börja byggas 2018.
Fram till vattenledningarna är klara och besiktigade fortsätter transport av vatten från Sjöbo för att fylla på reservoaren i Äsperöd.

Parallellt med projektet med överföringsledningarna mellan Äsperöd och Lövestad pågår ytterligare ett projekt för att säkra vattentillgången.
Lövestad vattentäkt ska utökas med ytterligare 1-2 vattenbrunnar för att med säkerhet kunna leverera vatten till både Lövestad och Äsperöd. I samband med detta ska det även ansökas om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för grundvattenuttaget och vattenskyddsområden ska upprättas. Dessa processer pågår under flera års tid framöver och berörda markägare kontaktas för samråd när det blir aktuellt.

Kontakt för information: Pia Fröjd, va-ingenjör, tel. 0416-271 91,
e-post:

Brev till boende

Brev har gått ut till boende i Äsperöd, i början av april, ang att vara sparsam med vattnet i sommar:

Var sparsam med vattnet i Äsperöd i sommar!

Nu går vi mot varmare tider! Då märker vi på va-enheten en markant ökning av vattenförbrukningen i byn. Detta beror troligen på bevattning av gräsmattor och rabatter, påfyllning av pooler, biltvätt etc.

Va-enheten transporterar fortfarande vatten till Äsperöd med tankbil för att fylla på reservoaren i syfte att kunna leverera ut på ledningsnätet för husbehov. Hjälp oss att minska antalet vattentransporter genom att hushålla med vattnet i sommar! Transporterna är dyra, påverkar miljön och är framförallt störande för de boende bredvid vattenverket.

Några råd från VA-enheten inför vår och sommar:

  • Samla upp och använd regnvatten att vattna rabatterna med.
  • Undvik att bevattna gräsmattor med vattenspridare. Rabatter kan vattnas med vattenkanna. Vattna helst morgon eller kväll och inte mitt på dagen när det är som varmast.
  • Pooler (oavsett storlek) och badtunnor får inte fyllas med kranvatten. Det finns flera olika speditörer att kontakta som kan leverera vatten till poolen.
  • Undvik att använda högtryckstvätt för fasader, altaner och tak.
  • Undvik att tvätta bilen på tomten. Åk gärna till en tvättinrättning för bilar.

Vi önskar alla en härlig vår och skön sommar!

VA-enheten, Sjöbo kommun