Dricksvattenförsörjning i Äsperöd

Överföringsledning mellan Lövestad och Äsperöd

Utbyggnaden av överföringsledningen är i princip klar. Dricksvattenleveranserna är igång men det åtestår en del återställningsarbete.

Dricksvattenförsörjning i Äsperöd - sammanfattning historiskt

Vattenbrunnarna i Äsperöd ger succesivt allt mindre vatten. Va-enheten har tidigare försökt hitta olika lösningar för att lösa vattenbrist-situationen; bland annat överföringsledning från Vanstad, överföringsledning från Tomelilla, anläggande av en ny brunn i Äsperöd, övertagande och upprustning av en befintlig privat brunn i Äsperöd. Inga av dessa lösningar har gått att driva igenom av olika anledningar.

Sedan ett antal år tillbaka har kommunen varit tvungen att transportera vatten till reservoaren i Äsperöd med tankbil för att abonnenterna ska få tillräckligt med vatten. Detta är mycket kostsamt, störande för närboende och dåligt för miljön.

En överföringsledning för dricksvatten mellan vattenverken i Lövestad och Äsperöd anlades 2020 - 2021. (En överföringsledning för avlopp anlades samtidigt för en framtida nedläggning av reningsverket i Äsperöd).

För att lösa vattensituationen i Äsperöd behövs inte bara överföringsledningar, utan även möjligheten att pumpa upp mer vatten ur marken i Lövestad, att föra råvattnet till vattenverket för behandling och ombyggnader på vattenverken i Lövestad och Äsperöd. Dessa projekt bedrivs parallellt med överföringsledning-projektet och pågår fortfarande.

Lövestad vattentäkt

För att kunna förse Äsperöd med vatten från Lövestad behöver vattentäkten i Lövestad utökas. Diskussioner med markägaren om placering av en ny brunn pågår och förhoppningsvis kan ytterligare en brunn installeras. För att få ansluta en ny brunn till ett kommunalt nät behövs ett tillstånd från domstolen om vattenuttaget. Handlingar att lämna till domstolen tar tid att få fram och domstolsprocessen är också lång. Därför kommer det dröja minst 1-2 år innan vi kan vara helt trygga med vattentillgången. Fram till dess kommer påfyllning av Äsperöds reservoar ske främst nattetid eftersom det inte finns tillräckligt med vatten för att förse båda orterna under dagtid.

När kommunen fått tillstånd till vattenuttag ur vattentäkten påbörjas arbetet med att ta fram ett vattenskyddsområde runt vattentäkten. Berörda markägare kontaktas för samråd när det blir aktuellt.

Lövestad vattenverk och ny råvattenledning

Vattenverket i Lövestad behöver byggas om för att få plats med den extra berednings- och pumputrustning som behövs för den ökade råvattenmängden och transporten till Äsperöd. I samband med detta bedöms även om det behövs en ny råvattenledning mellan vattentäkten och vattenverket.

Många använder redan sitt vatten förnuftigt. Det tackar vi för!

Utomhus

 • Samla upp och använd regnvatten att vattna rabatterna med.
 • Vattna morgon eller kväll och inte mitt på dagen när det är som varmast.

Inomhus

 • En genomsnittlig människa förbrukar ungefär 160 liter vatten per dygn. Den största delen går åt till personlig hygien och toalettspolning och endast en liten del till dryck och mat.
 • Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett.
 • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
 • Duscha istället för att bada och ta en snabbdusch istället för en lång. Stäng av duschen när du masserar in schampo, balsam och tvål.
 • Spola toaletten med snålspolning om möjligheten finns. Använd gärna snålspolande munstycke på kranar och duschar.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskhon eller en balja.

Många droppar små

 • 60 liter sparar du genom att minska duschtiden med fem minuter.
 • 48 liter sparar du genom att stänga av kranen i fyra minuter medan du borstar tänderna, tvålar in dig och rakar dig.
 • 150 liter går åt om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.
 • Diskmaskinen drar cirka 10 liter per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter för en tvätt.
 • Diskar du under rinnande vatten gör du av med 120 liter på tio minuter.
 • På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten.
 • Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år.
 • 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.
 • 5 liter per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om avfallshantering.
Saknar du en fråga är du välkommen att kontakta kundtjänst.

Varifrån kommer mitt dricksvatten?

Dricksvattnet i Äsperöd är grundvatten och kommer från Lövestads vattenverk.

Får kommunen införa bevattningsförbud?

Ja. I kommunens allmänna bestämmelser för VA (ABVA) som gäller alla kommunens vattenabonnenter står angivet "Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenmängd enligt huvudmannens anvisningar".

Vad händer om jag inte följer anvisningarna?

Om inte restriktionerna följs finns risk att vattnet i reservoaren tar slut under främst helgerna, vilket innebär att det inte går att få vatten till att dricka, mat och dusch.

Va-enheten kan med stöd av LAV (Lagen om Allmänna Vattentjänster) stänga av eller minska vattentillförseln till en specifik fastighet.

Kan jag få ansluta min fastighet till kommunens vatten eller avlopp?

Ja, om du bor inom kommunens befintliga verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Om du bor utanför kommunalt verksamhetsområde måste vi utreda möjligheterna specifikt för din fastighet. Efter överföringsledningarna för vatten och avlopp byggts ut och tagits i drift ökar möjligheterna.

På överföringsledningen vill vi ha så få inkopplingar som möjligt. Detta innebär att enstaka hus längs ledningen inte ansluts, men om flera fastigheter kan anslutas i samma punkt på ledningen kommer va-enheten överväga att bygga ut ett ledningsnät till dessa hus. Påkoppling av ett större antal fastigheter till dricksvattennätet kommer inte ske förrän vattentäkten i Lövestad har utökats så att det finns mer vatten att tillgå.

Överföringsledningen för spillvatten (avloppsvatten) kommer inte tas i drift ännu på några år. Ledningen anläggs samtidigt som dricksvattenledningen för att det är mest ekonomiskt, men innan spillvattenledningen tas i drift måste flera åtgärder ske. Äsperöds reningsverk ska byggas om till en pumpstation, en helt ny pumpstation ska byggas och om- och tillbyggnader behöver utföras på Lövestad reningsverk. Även på överföringsledningen för spillvatten vill vi ha så få inkopplingar som möjligt. Detta innebär att enstaka hus längs ledningen inte ansluts, men om flera fastigheter kan anslutas i samma punkt på ledningen kommer va-enheten överväga att bygga ut ett ledningsnät till dessa hus. Va-enheten har ännu inte utrett vilka fastigheter som blir aktuella att koppla på spillvattennätet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Bygga, bo och miljö