Föreningsstöd - Allmänna bestämmelser

Övergripande mål för stöd till ideella föreningar

Kommunen vill genom olika stödformer ge ideella föreningar möjligheter att genomföra nyskapande, stimulerande och förebyggande verksamheter av hög kvalité i första hand för barn och ungdomar 3 – 25 år samt äldre + 65 år inom Sjöbo kommun.

Stödformerna ska bidra till:

 • Att visionen för Sjöbo kommun år 2020 – en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende kan uppnås.
 • Att ett jämställt och jämlikt varierat rikt utbud av fritids- och kulturverksamheter erbjuds i kommunens alla delar.
 • Ökning av aktiviteterna, genom att allt fler attraheras, engageras och stimuleras av föreningarnas verksamhetsutbud.
 • Att utveckla och stärka demokratiska former som leder till engagemang, delaktighet, samverkan samt möten mellan olika generationer och kulturer, förebygga sociala problem och stimulera till hög livskvalité och därmed god folkhälsa.

Allmänna bestämmelser

Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela stöd till ideella föreningar som är öppna för alla och verksamma i Sjöbo kommun.

För att erhålla stöd från Sjöbo kommun krävs att föreningen är godkänd och för att bli detta ska nedanstående allmänna villkor vara uppfyllda.

Förening ska:

 • Vara öppen för alla och ha ett ideellt syfte.
 • Vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati samt att arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering.
 • Ha minst 10 aktiva medlemmar som erlagt fastställd medlemsavgift som ska vara lägst 50 kronor per medlem/år.
 • Ha antagit skriftligt utformade stadgar av konstituerande möte eller årsmöte.
 • Ha stadgeenligt vald styrelse och vald/utsedd revisor.
 • Ha erhållit organisationsnummer från Skatteverket samt inneha plus- eller bankgirokonto.

Kommunstyrelsen kan, genom särskild prövning, ge förening stöd även om ovanstående kriterier inte uppfylls om föreningens verksamhet bedöms som mycket angelägen.

Kommunstyrelsen kan även ge fria grupperingar möjlighet till arrangemangs- och utvecklingsstöd om verksamheten bedöms som mycket angelägen.

Stöd utgår inte till ekonomiska föreningar och liknande, vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.

Ansökan

Ansökan om stöd sker digitalt via Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI).

För sent inkommen ansökan

Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång erhåller reducerat stöd enligt nedan (gäller ej arrangemangs- eller utvecklingsstöd).

 • Ansökan inkommen 1 – 7 dagar för sent, avdrag med 10 %
 • Ansökan inkommen 8 – 14 dagar för sent, avdrag med 25 %
 • Ansökan inkommen 15 – 21 dagar för sent, avdrag med 50 %
 • Ansökan inkommen senare än 21 dagar är inte berättigad till stöd

Beviljat stöd utbetalas till föreningens plus- eller bankgirokonto.

Om oriktiga ansökningsuppgifter inlämnas kan detta medföra avstängning och krav på återbetalning vilket beslutas av kommunstyrelsen i varje enskilt fall.

Förening som under året brutit mot andra allmänt vedertagna regler avstängs med omedelbar verkan från fortsatt stöd och kan krävas på återbetalning av utbetalt stöd.

Stöd till förening som har skuld till kommunen innehålles intill dess att skulden reglerats.

Insyn och granskning

Stödberättigad förening ska årligen, snarast efter årsmötet, ladda upp nedanstående handlingar i Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI).

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse, ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna året
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Stadgar – om dessa förändrats
 • Uppdaterade föreningsuppgifter

Stöd utbetalas inte till förening som ej inkommit med ovanstående handlingar.

Kommunstyrelsen genomför årligen uppföljning av föreningars verksamhet, vilket innebär att förening som erhållit stöd ska kunna ställa erforderliga handlingar och uppgifter till kommunstyrelsens förfogande.

Kommunstyrelsen beslutar årligen stödens belopp i förhållande till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd.

Kultur-, tillväxt- och fritidsutskottet, § 61/2015
Kommunfullmäktige, § 34/2013
Kommunstyrelsen, § 30/2013
Kultur-, tillväxt- och fritidsutskottet, § 18/2013