Lövestads åsar

Lövestads åsar är välkänt för många som promenerar och upplever naturen där. Som namnet säger är det ett åskomplex med stora variationer i topografin. Åsarna utgör rullstensåsar och har ett stort geovetenskapligt värde. Skåneleden löper genom området.

Länsstyrelsen har i samarbete med Sjöbo kommun tagit beslut om att Lövestads åsar ska vara ett naturreservat eftersom där finns många naturvärden som ska bevaras för framtiden.Här finns både geologiska och hydrologiska aspekter att ta hänsyn till och en stor biologisk mångfald. Skogen består av bok, alm, sykomorlönn, hassel, rönn med flera.

Syftet med att bilda naturreservatet är:

  • bevara och utveckla natur-, geologiska- och rekreationsvärdena långsiktigt.
  • gynna friluftslivet och göra området tillgängligt.
  • bidra till att gynnsam bevarandestatus nås och upprätthålls för de arter och livsmiljöer som omfattas av EUs art- och habitatdirektiv.
  • långsiktigt bevara och utveckla den biologiska mångfalden i området, samt bevara och skydda rödlistade och hotade arter.
  • bevara och utveckla lövskogen med avseende på ålders- och artmässig variation och förekomst av död och döende ved av olika arter, stadier och grovlekar.