Aktuella projekt

Fyra kommuner i samarbete om invasiva arter

Syftet med projektet, som är en förstudie, är att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett kraftfullt, effektivt och målinriktat arbete mot invasiva främmande arter i samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne.

De samarbetande kommunerna i projektet är Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo och förstudien finansieras genom medel från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, via LEADER sydöstra Skåne.

Jätteloka, vresros och blåsvart björkstekel är exempel på arter i vår region som skapar stora problem. EU har pekat ut totalt 49 invasiva främmande arter som medlemsländerna är förpliktigade att vidta åtgärder mot. Dessa arter hotar den biologiska mångfalden och kan skada odlingsnäringen, infrastruktur och människors hälsa. Beräkningar visar att de kostnader som dessa arter orsakar uppgår till ca 12 miljarder euro per år.

Sedan den 1 augusti i år finns det nya bestämmelser i miljöbalken som bland annat innebär att myndigheter ska kunna få tillgång till privat mark för att kunna bekämpa de främmande invasiva arterna. Sedan 2015 finns dessutom en EU-förordning som säger att dessa arter måste bekämpas. Under hösten kommer en svensk förordning som anger vilka svenska myndigheter som är ansvariga för bekämpningen av de 49 utpekade arterna.

Mer information om projektet finns på Leaders hemsida.

Innovationscenter för landsbygden

Målet med Innovationscenter för landsbygden är att öka innovationskraften och därmed tillväxten bland landsbygdsföretag (det vill säga företag på landsbygden inom alla branscher), att identifiera och lyfta fram "dolda" resurser på landsbygden och koppla behoven med redan existerande resurser och kompetenser inom Skånes innovationssystem.

Projektets hemsida

Projektägare: Sjöbo kommun

(EU-)fond: LEADER Sydöstra Skåne

Kontaktperson: Projektledare, Helena Kurki, e-post: helena.kurki@sjobo.se, telefon: 0705-93 02 43

Projektperiod: juli 2016 – juni 2019

Logga Innovationscenter för landsbygden

Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne

Syftet med projektet är att mobilisera hästnäringen i Sydöstra Skåne – att inventera, sammanföra, samverka och gemensamt prova nya metoder för affärsutveckling, paketering, marknadsföring och försäljning av "Hållbar hästturism Sydöstra Skåne".

Det långsiktiga målet är att projektet ska medverka till att sydöstra Skåne blir en "Hästdestination" och att projektet både leder till nya hästföretag och nyskapade arbetstillfällen hos medverkande projektdeltagare.

Projektets hemsida

Projektägare: Sjöbo kommun

(EU-)fond: LEADER Sydöstra Skåne

Kontaktpersoner: Projektledare, Cecilia Henrikson, e-post: cecilia.henrikson@sjobo.se
Affärsutvecklare, Pernilla Colhag, e-post: pernilla.colhag@sjobo.se

Projektperiod: mars 2017 – december 2018

Logga Destination häst