Folkhälsoarbete i Sjöbo

Som grund för folkhälosarbetet i Sjöbo kommun ligger det nationella övergripande folkhälsomålet "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" och de elva nationella målområdena.

Nationella Folkhälsomål

Målområdena omfattar allt från goda levnadsvillkor till livsmiljöer och levnadsvanor.
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barn och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Folkhälsoarbetet i Sjöbo kommun

Folkhälsoarbete i Sjöbo kommun bedrivs genom systematiska och målinriktade insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa. Målsättningen är ett effektivt folkhälsoarbete där bästa möjliga resultat uppnås genom att rätt saker, görs på rätt sätt och med rätt struktur utifrån en god omvärldsbevakning. För att nå framgång i folkhälsoarbetet förutsätts agerande över alla samhällssektorer och politiska områden.

Organisation för folkhälsoarbete i Sjöbo kommun

Det övergripande och samordnande ansvaret för folkhälsoarbetet ligger hos kommunstyrelsen, men ska i möjligaste mån delegeras till kultur-, tillväxt- och fritidsutskottet. Övriga nämnder och de kommunala bolagen är medansvariga för folkhälsoarbetet, eftersom verksamheten är beroende av dessas medverkan och engagemang. För att nå ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätts att folkhälsoaspekterna integreras i de verksamheter som bedrivs i kommunen och att detta sker i samverkan med övriga samhällsaktörer vilka vars insatser påverkar folkhälsoutvecklingen.

Inom kommunen har folkhälsosamordnaren en stödjande och samordnande funktion i folkhälsofrågor och ska ses som ett stöd för verksamheterna i deras arbete. Detta görs bland annat genom omvärldsbevakningar för att nationellt, regionalt och lokalt följa utvecklingen inom folkhälsoområdet. Med underlag från respektive förvaltning, bolag eller övrig samhällsaktör ansvarar folkhälsosamordnaren för rapporteringen inom området.

En arbetsgrupp för folkhälsofrågor med representanter för kommunens olika verksamheter inklusive bolagen bildas med övergripande syfte att genom samsyn kartlägga, implementera och utveckla folkhälsofrågor både inom respektive verksamhetsområde och till övriga samhällsaktörer.

Folkhälsorådet är ett samverkansforum mellan arbetsgruppen för folkhälsofrågor och övriga aktörer i samhället och har en viktig roll i att arbeta förebyggande för att stärka folkhälsan i Sjöbo kommun.