Kommunarkivet

Kommunarkivet är slutarkiv för de kommunala myndigheternas och kommunala bolagens arkiv. Handlingarna som förvaras i arkivet är en del av vårt kulturarv och ska enligt arkivlagen bevaras så att de tillgodoser allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltningen samt för forskningens behov. En del handlingar är skyddade av sekretess.

Handlingar som fortfarande är aktuella förvaras ute hos förvaltningarna. Varje myndighet (nämnder och bolag) har ansvar för sitt arkiv fram tills att det överlämnas till arkivmyndigheten för slutarkivering i kommunarkivet.

I Sjöbo kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. I kommunarkivet finns handlingar från de kommuner som genom olika sammanläggningar har bildat nuvarande Sjöbo kommun.

1863 infördes den kommunala organisationen i Sverige. Från och med detta år skulle varje socken, d.v.s. församling, på landet utgöra en kommun och själv sköta de flesta frågor som inte var direkt kyrkliga.

Kommunindelningar

1863-1951

 • Björka kommun
 • Blentarps kommun
 • Brandstad kommun
 • Everlövs kommun
 • Frenninge kommun
 • Ilstorps kommun
 • Lövestads kommun
 • Röddinge kommun
 • Södra Åsums kommun
 • Sövde kommun
 • Tolånga kommun
 • Vanstad kommun
 • Vollsjö kommun
 • Östra Kärrstorps kommun
 • Öveds kommun

1898 års lag angående municipalsamhällen, tätbebyggelse som fick tillämpa ordnings-, brand-, byggnads- och hälsovårdsstadgorna för städer.

1898-1951

 • Sjöbo municipalsamhälle

1936-1960

 • Lövestads municipalsamhälle

1952 års kommunreform angående kommunsammanslagningar. Då bildades de s.k. storkommunerna. En del municipalsamhällen upplöstes och hela kommunen ombildades till en köping.

1952-1970

 • Bjärsjölagårds kommun * (Ö Kärrstorps och Öveds kommun)
 • Blentarps kommun (Blentarps, Everlövs och Sövde kommun)
 • Sjöbo köping (Björka, Ilstorps och S Åsums kommun samt Sjöbo municipalsamhälle)
 • Vollsjö kommun (Brandstad, Frenninge och Vollsjö kommun)
 • Östra Färs kommun (Lövestads, Röddinge, Tolånga och Vanstad kommun samtLövestads
  municipalsamhälle)

1971 infördes en enhetlig kommuntyp. Samma lagar och förordningar skulle gälla för alla kommuner. Begreppen stad, köping och municipalsamhälle upphörde.

1971-1973

 • Bjärsjölagårds kommun
 • Blentarps kommun
 • Sjöbo kommun
 • Vollsjö kommun
 • Östra Färs kommun

1974 års riksdagsbeslut angående kommunsammanläggning.

 • Sjöbo Kommun bildades

* 1952 bildades Bjärsjölagårds kommun av Ö Kärrstorps, Öveds, Östrabys och Västerstads kommuner. Vid kommunsammanläggningen 1974 delades Bjärsjölagårds kommun. Den del som tillhörde Ö Kärrstorp och Öveds gamla kommuner överfördes till Sjöbo kommun och Östraby och Västerstads gamla kommuner överfördes till Hörby kommun. Större delen av handlingarna från Bjärsjölagårds kommun är placerade i Hörby kommun.