Ersättning för det politiska arbetet

För det politiska arbetet i kommunen utgår ekonomisk ersättning dels på partinivå, dels på individnivå.

Lokalt partistöd

Partistöd betalas årligen ut till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Parti får stöd endast för mandat som det finns en ledamot på.

Partistödet består av ett grundstöd på 10 171 kronor per parti och ett mandatbundet stöd på 8 137 kronor per mandat. Beloppen anges här i 2014 års värde och räknas upp varje år med konsumentprisindex med januari 2014 som basmånad.

Partier ska för att få partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av kommunfullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt ovan inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Ersättningar till de förtroendevalda

Ersättningar utgår enligt av kommunfullmäktige antagna bestämmelser och består i huvudsak av följande:

  • Årsarvode till ordförande med flera
  • Sammanträdes- och förrättningsarvode
  • Ersättning för förlorad arbetsinkomst
  • Ersättning för förlorade semester- och pensionsförmåner
  • Kostnadsersättning i form av traktamente och/eller reskostnadsersättning
  • Ersättning för resekostnader för funktionshindrad förtroendevald
  • Ersättning för barntillsynskostnader
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2022