Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsen gör varje år ett förslag till budget. I kommunstyrelsens uppgifter ingår också att ansvara för personalpolitik, informationsverksamhet, näringslivspolitik, strategiskt folkhälsoarbete, översiktlig planering, allmänkultur och turismfrågor.

Planerade sammanträden 2018:
14 februari, 14 mars, 11 april, 8 maj, 30 maj, 22 augusti, 12 september, 10 oktober, 14 november och 4 december.

Sammanträdena den 14 mars, 8 maj, 12 september och 14 november börjar klockan 09.00. Övriga sammanträden börjar klockan 13.00.

Sammanträdena är inte offentliga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder kommunstyrelsens ärenden och beslutar enligt delegation i vissa, till exempel serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin