Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsen gör varje år ett förslag till budget. I kommunstyrelsens uppgifter ingår också att ansvara för personalpolitik, informationsverksamhet, näringslivspolitik, strategiskt folkhälsoarbete, översiktlig planering, allmänkultur och turismfrågor.

Planerade sammanträden 2020:
Du hittar samtliga planerade sammanträden i Möteskalendern.

Sammanträdena är inte offentliga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder kommunstyrelsens ärenden och beslutar enligt delegation i vissa, till exempel serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Kommun och politik