Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Nämnder i Sjöbo kommun

Nämndens uppgifter omfattar elevvård, grundskola, förskola, skolbarnsomsorg, grundsärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux, undervisning i svenska för invandrare, att samverkan sker med Sydskånska gymnasieförbundet i pedagogiska frågor samt att kostnadsfri skolskjuts anordnas för kommunens elever i grundskola och särskola.

Familjenämnden ansvarar även för kommunens biblioteksverksamhet, kulturverksamhet för barn, lovverksamhet, fritidsgårdsverksamhet och kulturskola.

Familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad gäller individ- och familjeomsorg, samt ansvarar för kommunens tillsyn enligt alkohollagen med undantag av tillsyn av folkölsförsäljning.

Familjenämnden ansvarar även för det kommunala flyktingmottagandet.

Familjenämnden har också huvudansvaret för Sjöbo kommuns kontakter med Sydöstra Skånes samordningsförbund.

Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, torghandel, avfallshantering, allmänna vattentjänster och kommunens markreserv.

Nämnden utför inom sitt verksamhetsområde uppdrag åt kommunens nämnder och bolag, bland annat genom att tillhandahålla tjänster för drift och underhåll av lokaler och anläggningar, i vilka övriga nämnder bedriver verksamhet.

Nämnden är huvudman för och ansvarar för drift och skötsel av kommunägda natur- och skogsområden utanför detaljplanerat område.

Nämnden förvaltar kommunens idrotts- och fritidsanläggningar som ägs av den juridiska personen Sjöbo kommun, anordnar Sjöbo marknader och fördelar stöd till föreningar inom de riktlinjer kommunfullmäktige fastställt.

Tekniska nämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden och beslutar i vissa frågor.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser översiktlig planering, hållbarhets- och naturvårdsfrågor, detaljplaner, bygglovsärenden, tillsyn över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen, geografiskt informationssystem och kartverksamhet.

Nämnden fullgör dessutom kommunens uppgifter enligt miljöbalken, kemikalielagstiftningen, livsmedelskontrollen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning- och skyltning, lagen om sprängämnesprekursorer, lagstiftningen om animaliska biprodukter och framställda produkter, tobakslagen och alkohollagen (folköl) och lagen om receptfria läkemedel samt lagen om internationella hot mot hälsan.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden till samhällsbyggnadsnämnden och beslutar i vissa frågor.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende, korttidsplatser, dagcentraler, dagverksamheter, rehab, psykiatri, bostadsanpassning och LSS-verksamhet.

Valnämnden är ansvarig för att förbereda och genomföra val på lokal nivå. En valnämnd måste enligt lagen finnas i varje kommun.

Valnämnden beslutar bland annat om vilka vallokaler som ska användas, utser röstmottagare, beslutar hur förtidsrösterna ska hanteras samt genomför den preliminära röstsammanräkningen.

Mötena är inte öppna för allmänheten

Nämndernas sammanträden är inte offentliga. Däremot finns handlingarna tillgängliga på vår hemsida samt på respektive förvaltning.

Sjöbo kommun och gemensamma nämnder

Tomelilla, Sjöbo och Ystad har en gemensam överförmyndarnämnd med Tomelilla kommun som värdkommun.
Information om överförmyndarnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, med Kristianstads kommun som värdkommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2022