Revisorer - så arbetar kommunrevisionen

Den kommunala revisionen är ett demokratiskt kontrollsystem för oberoende granskning. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges organ för att granska verksamheten i kommunens nämnder och dess verksamhetsområden.

Revisorerna kontrollerar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt kontrollerar om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillfredsställande.

Det är i första hand kommunallagens tolfte kapitel som reglerar revisionen. Lagen kompletteras med "God revisionssed i kommunal verksamhet", vilken syftar till att vägleda de förtroendevalda revisorerna i bland annat deras uppdrag, arbetssätt och arbetsformer.

Lokalt finns det Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer, fastställt av fullmäktige 2011.

Revisionens rapporter

Här hittar du revisionens rapporter.

Revisionen i Sjöbo kommun

Fullmäktige utser revisorer som även är så kallade lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Revisorerna utför sina granskningar i linje med fullmäktiges och medborgarnas krav på oberoende och integritet samt objektivitet och saklighet. Alla revisorer är självständiga gentemot varandra men eftersträvar ett gemensamt arbete. Revisionen ska även vara neutrala i partipolitiken. De anlitar även sakkunniga biträden, som de själv utser, som står till dess förfogande.

Hur arbetar revisionen?

För att revisionen ska kunna få en bra inblick i kommunens verksamheter håller de sig informerade genom att ta del av protokoll, arrangera studiebesök samt ha sammanträde med så väl revisionsgruppen som tjänstemän och politiker. De granskar även årsredovisningar, delårsrapporter och övriga räkenskaper.

Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk som görs årligen kan revisorerna planera för de påkommande granskningarna. Deras beslut om granskningsinsatser påverkas även av de händelser och förändringar som sker i kommunen och dess omvärld.

Granskningarna utförs för att kunna förebygga och även förbättra de olika verksamheterna i kommunen.

Revisionens mål

Revisionernas resultatmål är att ge fullmäktige underlag för beslut i frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisionens granskningar och bedömningar ligger till grund för fullmäktiges beslut.

Fullmäktige är det organ som har suverän beslutanderätt i dessa frågor. Dess beslut kan både vara i enighet med revisorernas förslag men även vara motsägande. Beslutet som tas ger besked till nämnder och styrelser om hur fullmäktige ser på deras verksamheter.

Ledamöter:

Gert Ask, (SD) ordförande
Sven E Andersson (M), vice ordförande
Erik Johansson (C), ledamot
Mats Nilsson (S), ledamot
Lars Lanevi (KD), ledamot

Presidium

Gert Ask (SD)
Sven E Andersson (M)

Sakkunnigt biträde

PwC
Lena Salomon, e-post: lena.salomon@se.pwc.com

Kontakta revisionen

Har du frågor eller synpunkter angående revisionen eller dess arbetssätt så är du välkommen att mejla till kommunrevisionens ordförande Gert Ask (SD), e-post: gert.ask@sjobo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2020