Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktige beslutar bl.a. om budget och kommunalskattens storlek samt utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder m.m.

Man sammanträder i regel en gång per månad i Kommunhusets sessionssal i Sjöbo och sammanträdena är offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan du se i kungörelsen, som anslås på kommunens anslagstavla (finns i entrén i Kommunhuset i Sjöbo). Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på Kommunhuset och kommunens bibliotek samt på hemsidan.

Ledamöter och ersättare väljs av de röstberättigade i kommunen vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige består denna mandatperiod (15 oktober 2014 - 14 oktober 2018) av 49 ledamöter med följande mandatfördelning:

Parti

Mandat

Moderaterna 12
Centerpartiet 4
Folkpartiet 1
Kristdemokraterna 4
Socialdemokraterna 10
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet de gröna 2
Sjöbopartiet 4
Sverigedemokraterna 10

Ordförande: Thomas Quist (M)
1:e vice ordförande: Ann-Christine Kullgren (M)
2:e vice ordförande: Christer Hovbrand (S)
Föredragande: Kommundirektör Roger Larsson
Sekreterare: Kanslichef Helén Odéen

Planerade sammanträden 2017:
22 februari, 29 mars, 26 april, 23 maj, 14 juni, 27 september, 25 oktober, 22 november och 11 december. Sammanträdena börjar kl. 19.00, med undantag för sammanträdet i juni, som börjar kl. 17.00.

Planerade sammanträden 2018:
28 februari, 4 april, 25 april, 23 maj, 13 juni, 26 september, 24 oktober (nyvalda kf), 28 november, 5 december och 19 december. Sammanträdena börjar kl. 19.00, med undantag för sammanträdet den 28 november, som börjar kl. 17.00.

Se vilka som sitter som ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2014-2018