Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsen gör varje år ett förslag till budget. I kommunstyrelsens uppgifter ingår också bland annat att ansvara för personalpolitik, informationsverksamhet, näringslivspolitik, strategiskt folkhälsoarbete, översiktlig planering, allmänkultur och turismfrågor.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Ordförande: Magnus Weberg (M)
1:e vice ordförande: Kent Ivan Andersson (M)
2:e vice ordförande: Cecilia Olsson Carlsson (S)
Namn och partitillhörighet för övriga ledamöter och ersättare finns till höger under Mer kontaktinformation.

Föredragande: Kommundirektör Roger Larsson
Sekreterare: Kanslichef Helén Odéen

Planerade sammanträden 2017:
25 januari, 8 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 31 maj, 23 augusti, 13-14 september, 11 oktober, 8 november och 29 november. Sammanträdena den 15 mars, 10 maj, 13-14 september och 8 november börjar kl. 09.00. Övriga sammanträden börjar kl. 13.00. Sammanträdena är inte offentliga.

Planerade sammanträden 2018:
14 februari, 14 mars, 11 april, 8 maj, 30 maj, 22 augusti, 12 september, 10 oktober, 14 november och 4 december. Sammanträdena den 14 mars, 8 maj, 12 september och 14 november börjar kl. 09.00. Övriga sammanträden börjar kl. 13.00.
Sammanträdena är inte offentliga.

Inom kommunstyrelsen finns två utskott;

Arbetsutskottet, som bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa ärenden enligt delegation, t.ex serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Kultur-, tillväxt- och fritidsutskottet, som beslutar i vissa ärenden enligt delegation, t.ex. fördelning av bidrag till föreningar, stipendier och andra utmärkelser inom sitt område.