Övriga samarbetsorgan

Utöver gemensamma nämnder, kommunalförbund och bolag kan kommuner samverka i andra former.

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté är ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. SÖSKs roll är att vara samordnande, rådgivande och rekommenderande i vissa gemensamma frågor, t.ex. infrastruktur.

Kävlingeåns Vattenråd är en frivillg sammanslutning av kommuner, representanter för de areella näringarna, vattenavledningsföretag och övriga, som är beroende av eller engagerade i vård och nyttjande av vattenförekomsterna inom verksamhetsområdet.

Sydöstra Skånes samordningsförbund har till uppgift att inom kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.