Styrdokument

En mängd lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet. Utöver detta skapar kommunerna egna styrdokument som innehåller mål, regler, riktlinjer m.m. för vad som ska göras och hur det ska göras.

Sjöbo kommuns styrdokument kan delas in i följande grupper:

Reglementen

Kommunstyrelsens reglemente (PDF-dokument, 63 kB)

Familjenämndens reglemente (PDF-dokument, 30 kB)

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente (PDF-dokument, 47 kB)

Tekniska nämndens reglemente (PDF-dokument, 60 kB)

Vård- och omsorgsnämndens reglemente (PDF-dokument, 29 kB)

Revisionsreglemente (PDF-dokument, 35 kB)

Kommunala pensionärsrådets reglemente (PDF-dokument, 17 kB)

Kommunala tillgänglighetsrådets reglemente (PDF-dokument, 17 kB)

Kommunfullmäktiges arbetsordning (PDF-dokument, 301 kB)

Ungdomsrådets reglemente (PDF-dokument, 88 kB)

Bolagsordningar och ägardirektiv

Bolagsordning AB Sjöbohem (PDF-dokument, 103 kB)

Ägardirektiv AB Sjöbohem (PDF-dokument, 123 kB)

Bolagsordning Sjöbo Elnät AB (PDF-dokument, 101 kB)

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB (PDF-dokument, 119 kB)

Förbundsordningar

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (PDF-dokument, 386 kB)

Samverkansavtal och samarbetsavtal

Kommunala föreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter (PDF-dokument, 166 kB) för Sjöbo kommun med bilagor (PDF-dokument, 885 kB).

Lokala föreskrifter för torghandeln (PDF-dokument, 12 kB)

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (PDF-dokument, 38 kB)

Allmänna bestämmelser för användandet av allmänna vattentjänster (PDF-dokument, 1,5 MB)

Avfallsplan 2016-2020 (PDF-dokument, 2,7 MB)

Avfallsföreskrifter 2016-2020 (PDF-dokument, 440 kB)

Åläggande om gångbanerenhållning m.m. (PDF-dokument, 197 kB)

Ekonomi

Attestreglemente (PDF-dokument, 30 kB)

Tillämpningsanvisningar för attestreglemente (PDF-dokument, 157 kB)

Investeringspolicy (PDF-dokument, 177 kB)

Finanspolicy (PDF-dokument, 160 kB)

Finansiella riktlinjer (PDF-dokument, 238 kB)

Bilaga 1, utlånings- och borgensramar (PDF-dokument, 7 kB)

Riktlinjer för betalning av leverantörsfakturor (PDF-dokument, 20 kB)

Reglemente för lokalbank (PDF-dokument, 93 kB)

Styrprinciper för Sjöbo kommun (PDF-dokument, 27 kB)

Policy för fakturering och kravhantering (PDF-dokument, 133 kB)

Övriga styrdokument

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (PDF-dokument, 35 kB)

IKT-strategi för Sjöbo kommun (PDF-dokument, 62 kB)

Företagspolicy för Sjöbo kommun (PDF-dokument, 204 kB)

Bredbandsstrategi och IT-infrastrukturplan för Sjöbo kommun (PDF-dokument, 354 kB)

Biblioteksplan (PDF-dokument, 52 kB)

Policy för att stärka barns rättigheter och möjligheter (PDF-dokument, 115 kB)

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (PDF-dokument, 54 kB)

Kommunikationspolicy (PDF-dokument, 51 kB)

Grafisk profil (PDF-dokument, 594 kB)

Plan för central krisledning inom Ystad-Österlenregionen vid störningar eller extraordinära händelser (PDF-dokument, 570 kB)

Organisation m.m. för kommunens folkhälsoarbete (PDF-dokument, 26 kB)

Inköps- och upphandlingspolicy (PDF-dokument, 404 kB)

Folkhälsoplan (PDF-dokument, 330 kB)

Samverkansplattform byalag och Sjöbo kommun (PDF-dokument, 361 kB)

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2020 (PDF-dokument, 3,1 MB)

Taxor och avgifter

Avgifter för kopia av allmän handling (PDF-dokument, 35 kB)

Avfallstaxor 2017 (PDF-dokument, 839 kB)

VA-taxa 2017 (PDF-dokument, 2,2 MB)

Taxor och avgifter förskola och fritidshem (PDF-dokument, 10 kB)

Sotningstaxa (PDF-dokument, 256 kB)

Taxa för brandskyddskontroll (PDF-dokument, 111 kB)