Kommunrevision

Den kommunala revisionen är ett demokratiskt kontrollsystem som oberoende granskar verksamheten som sker i kommunens nämnder och dess verksamhetsområden. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges organ för att granska verksamheten, för att de sedan ska kunna ta ett beslut om ansvarsfrihet föreligger eller ej.

Det är i första hand kommunallagens nionde kapitel som reglerar revisionen. Lagen kompletteras med "God revisionssed i kommunal verksamhet", vilken syftar till att vägleda de förtroendevalda revisorerna i bland annat deras uppdrag, arbetssätt och arbetsformer. Revisorerna kontrollerar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt kontrollerar om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillfredsställande.
Lokalt finns det "Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer", fastställt av fullmäktige 2011.

Revisionen i Sjöbo kommun

Fullmäktige utser revisorer som även är sk. lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Revisorerna utför sina granskningar i linje med fullmäktiges och medborgarnas krav på oberoende och integritet samt objektivitet och saklighet. Alla revisorer är självständiga gentemot varandra men eftersträvar ett gemensamt arbete. Revisionen ska även vara neutrala i partipolitiken. De anlitar även sakkunniga biträden, som de själv utser, som står till dess förfogande.

Hur arbetar revisionen?

För att revisionen ska kunna få en bra inblick i kommunens verksamheter håller de sig informerade genom att ta del av protokoll, arrangera studiebesök samt ha sammanträde med så väl revisionsgruppen som tjänstemän och politiker. De granskar även årsredovisningar, delårsrapporter och övriga räkenskaper.
Utifrån en bedömning av väsentlighet och risk som görs årligen kan revisorerna planera för de påkommande granskningarna. Deras beslut om granskningsinsatser påverkas även av de händelser och förändringar som sker i kommunen och dess omvärld.
Granskningarna utförs för att kunna förebygga och även förbättra de olika verksamheterna i kommunen.

Revisionens mål

Revisionernas resultatmål är att ge fullmäktige underlag för beslut i frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisionens granskningar och bedömningar ligger till grund för fullmäktiges beslut.
Fullmäktige är det organ som har suverän beslutanderätt i dessa frågor. Dess beslut kan både vara i enighet med revisorernas förslag men även vara motsägande. Beslutet som tas ger besked till nämnder och styrelser om hur fullmäktige ser på deras verksamheter.

Ledamöter

:
Sven E Andersson (M), vice ordförande
Erik Johansson (C)
Ann-Margret Assarsson (SjP)
Jan Persson (SD)

Presidium

Mats Nilsson (S)
Sven E Andersson (M)

Sakkunnigt biträde

PwC
Lena Salomon,

Har du frågor eller synpunkter angående revisionen eller dess arbetssätt så är du välkommen att e-posta till kommunrevisionens : .