Möten, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna bestämmer för varje kalenderår dagar för sina sammanträden. Till varje möte skickas kallelse och handlingar till ledamöterna och ersättarna. En del av dessa handlingar tillhandahålls även allmänheten på kommunens hemsida.

Efter sammanträdet upprättas protokoll. De kommunala protokollen är allmänna handlingar och därmed som regel offentliga. Undantag kan dock finnas för sekretessbelagda uppgifter, främst när det gäller myndighetsutövning mot enskilda. Protokollen blir allmänna handlingar och publiceras här när de är justerade.

På grund av personuppgiftslagens bestämmelser kan vissa personuppgifter vara utelämnade i de protokoll som publiceras på Internet. Originalprotokollen och bilagor till protokollen förvaras på respektive organs förvaltningskontor. Familjenämndens, vård- och omsorgsnämndens, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens handlingar finns i Kommunhuset, Gamla torget 10 i Sjöbo, 0416-270 00. Tekniska nämndens och Samhällsbyggnadsnämndens handlingar finns på Ommavägen 30 i Sjöbo, 0416-271 53.

Det kan förekomma fel i internetversionen av kallelserna och protokollen. Det är de justerade originalhandlingarna som är giltiga.