Möten, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna bestämmer för varje kalenderår dagar för sina sammanträden. Till varje möte skickas kallelse och handlingar till ledamöterna och ersättarna. Efter sammanträdet upprättas protokoll.

De kommunala protokollen är allmänna handlingar och därmed som regel offentliga. Undantag kan finnas för sekretessbelagda uppgifter, främst när det gäller myndighetsutövning mot enskilda. Protokollen blir allmänna handlingar och publiceras här när de är justerade.

På grund av personuppgiftslagens bestämmelser kan vissa personuppgifter vara utelämnade i de protokoll som publiceras digitalt. Originalprotokollen och bilagor till protokollen förvaras på respektive organs förvaltningskontor.

Kontakta oss om du vill ha ut eller ta del av handlingar

Familjenämndens, vård- och omsorgsnämndens, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens handlingar finns i Kommunhuset, Gamla torget 10 i Sjöbo. Tekniska nämndens och Samhällsbyggnadsnämndens handlingar finns på Ommavägen 30 i Sjöbo.

Vänd dig till respektive nämndsekreterare. Du når dem via kommunens växel på telefon: 0416-270 00