Påverka och överklaga

Sverige är en demokrati. I en demokrati ansvarar medborgarna gemensamt för samhället. Därför är du med och bestämmer vilka som ska styra och administrera Sverige. Det gör du genom att välja vilka politiker som ska företräda dig.

Politikernas uppdrag är att ge kommuninvånarna den kommunala service som det finns behov av och som efterfrågas. Politikerna förvaltar också kommunens pengar, som till stor del består av medborgarnas inbetalda skatter.
Politikerna driver sitt politiska arbete genom att lägga förslag (motioner) eller ställa frågor (interpellationer eller enkla frågor). Frågor och förslag kan vara resultat av att enskilda medborgare eller intressegrupper har påpekat problem eller kommit med önskemål.

Hur kommer jag i kontakt med politikerna?

Har du några frågor eller synpunkter om politiken är du välkommen att kontakta politikerna. Du hittar namn och kontaktinformation under respektive organ, t.ex. kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ett kommunalt beslut kan du i regel överklaga, beroende på vilken typ av beslut det handlar om.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige och av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i särskild lag eller författning om överklagande, kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Det finns då ingen skyldighet för att i eller i anslutning till beslutet ange hur det kan överklagas. Upplysningar om hur det går till ska givetvis på förfrågan lämnas av den beslutande instansens förvaltning. Överklagande ska ske inom tre veckor från den dag då bevis om justering anslagits på kommunens anslagstavla. Överklagandet ska skickas direkt till den prövande instansen; skulle det av misstag skickas till kommunen, vidarebefordras det till rätt instans utan att någon tid går förlorad. Det är bara den som är medlem i kommunen som kan överklaga enligt kommunallagen. Vid prövningen tas hänsyn till lagligheten i beslutet, inte lämpligheten. Om den prövande instansen bifaller överklagandet upphävs kommunens beslut; domstolen fattar inte något nytt beslut i sakfrågan.

Beslut i ärenden som handläggs med stöd av speciallagar kan till stor del överklagas enligt förvaltningslagens regler. Om ett sådant beslut går part emot ska underrättelse lämnas om hur beslutet kan överklagas. Det är den som är part i ärendet som kan överklaga. Överklagandeskrivelse ska vara den nämnd som fattat det överklagade beslutet tillhanda inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet. Nämnden vidarebefordrar överklagandet till den prövande instansen om man inte av någon anledning väljer att ompröva sitt beslut. Om överklagandet kommit in för sent avvisar kommunen det. Vid prövningen kan den prövande instansen ändra det överklagade beslutet.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på kommunens verksamheter. Det kan vara såväl klagomål som beröm och du väljer om och hur du vill bli kontaktad med anledning av synpunkten. Synpunkterna lämnar du i ett webbformulär, som finns bland kommunens e-tjänster.