Så här behandlar vi dina personuppgifter

När du är i kontakt med Sjöbo kommun behöver vi ibland behandla dina personuppgifter.

Sjöbo kommun värnar om att skydda den personliga integriteten. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blanketten/i e-tjänsten. I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund, kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Du kan alltid återkalla ett samtycke om du ändrar dig.

Offentlighetsprincipen

Sjöbo kommun omfattas av offentlighetsprincipen, vilket betyder att meddelanden (såsom t.ex. brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning i enlighet med lagstiftningen.

Läs mer om offentlighetsprincipen här.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av handläggare och lagras i respektive system inom Sjöbo kommun. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Sjöbo kommun sparar dina personuppgifter den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. Kontakta den personuppgiftsansvarige nämnden för mer information.

Här finns blankett för att be om registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd inom Sjöbo kommun som ansvarar för verksamheten. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter vänligen kontakta oss:

E-post: kanslihuset@sjobo.se
Telefon: 0416-270 00 (växel)
Postadress: Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.

Kontaktuppgifter dataskyddsombud:

Annika Linderoth
Kommunledningskontoret
272 80 Simrishamn
E-post: dataskyddsombudet@simrishamn.se
0414-81 91 00 (växel)

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Kommun och politik