Information om politiska beslut

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktige beslutar bl.a. om budget och kommunalskattens storlek samt utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder med mera.

Man sammanträder i regel en gång per månad i Kommunhusets sessionssal i Sjöbo och sammanträdena är offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan du se i kungörelsen, som anslås på kommunens anslagstavla (finns i entrén i Kommunhuset i Sjöbo). Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på Kommunhuset och kommunens bibliotek samt på vår webbplats.

Mer information om kommunfullmäktige hittar du här.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsen gör varje år ett förslag till budget. I kommunstyrelsens uppgifter ingår också bland annat att ansvara för personalpolitik, informationsverksamhet, näringslivspolitik, strategiskt folkhälsoarbete, översiktlig planering, allmänkultur och turismfrågor.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Mer information om kommunstyrelsen hittar du här.