BRÅ i Sjöbo

Beslut av att bilda ett brottsförebyggande råd fattades av kommunstyrelsen hösten 2003. Bakgrunden till beslutet var det brottsförebyggande program "Allas vårt ansvar" som regeringen antagit. En utgångspunkt i det programmet var att det ska finnas en bred insats mot brottligheten. Det behövs förebyggande insatser inom alla samhällsområden.

Brottsförebyggande rådet i Sjöbo arbetar i samverkan med myndigheter, organisationer, föreningar och kommunala förvaltningar.

Strategi

Brottsförebyggande rådet i Sjöbos huvuduppgift är att arbeta förebyggande. Arbetet skall därför främst inriktas mot information, utbildning och en aktiv projektorganisation.

Ansvar

Brottsförebyggande rådet i Sjöbo ansvarar för att arbetet sker samordnat och i enlighet med fastställd målbeskrivning.

Målbeskrivning

Sjöbo kommun ska upplevas som en trygg kommun att vistas i. Vi ska arbeta för att:

  • Minska skadegörelsen
  • Minska bilinbrotten
  • Minska narkotikainnehav