Personalpolitik

Sjöbo kommuns värdegrund "Professionella, öppna och engagerade mot gemensamma mål".

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare ur alla synpunkter.

Medarbetare som är delaktiga i sitt arbete och känner arbetsglädje och stolthet är en förutsättning för det. Förutom utveckling i det dagliga arbetet handlar det om goda anställningsvillkor. Olika arbetstidsmodeller, önskad sysselsättningsgrad, möjlighet till friskvård och friskvårdbidrag är några exempel på vad som erbjuds våra medarbetare.

Delaktighet och samverkan

För att kunna ge god service av hög kvalitet till medborgarna behöver vi kompetent personal som trivs med sitt arbete och mår bra. Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper utvecklar vi vår verksamhet. Så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete.

Lika möjligheter och rättigheter

Sjöbo kommun ska vara en öppen och jämlik arbetsplats för alla. Alla anställda ska behandlas lika, ingen ska särbehandlas på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, eller av annan orsak.

Sjöbo kommun har ett personalpolitiskt program med några olika fokusområden som vi ser som viktiga framgångsfaktorer för att nå den personalpolitiska målsättningen.
Arbetsmiljö och hälsa i fokus
Jämlikhet som ledstjärna
Medarbetare hos oss- alla röster räknas
Gott ledarskap och medarbetarskap i samspel
Löner som drivkraft

Det personalpolitiska programmet (PDF-dokument, 1,0 MB) är ett övergripande styrdokument som gäller för Sjöbo kommuns samtliga arbetsplatser.

Personalfakta

Vi är 1156 tillsvidareanställda varav 950 är kvinnor och 206 är män. (161231)

Under slutet av 2016 fick alla anställda i Sjöbo kommun möjlighet att svara på en enkät om hur de upplever sin arbetssituation. Totalt deltog drygt 80 % av kommunens anställda.

Överlag visar undersökningen på goda resultat jämförbara med tidigare år och att Sjöbo kommuns medarbetare har en god arbetsmiljö och skickliga chefer.

82 procent av de deltagande är mycket nöjda med sin arbetssituation och 78 procent anser att Sjöbo kommun är en bra arbetsgivare.