Biosfär: Dela kunskap, lära av historien, tänka nytt

Publicerad 26 februari 2018

Under 2017 har Vombsjösänkan varit föremål för en förstudie där förutsättningarna för att skapa ett biosfärområde har utretts.

Biosfären är vår planets tunna skikt av vatten, luft och levande organismer. Människan ingår i och är helt beroende av biosfären. Just nu lever vi i Sverige som om det fanns 4,2 jordklot har Världsnaturfonden (WWF) räknat ut. Det är en överkonsumtion som inte håller i längden och därför är en omställning till ett hållbart sätt att leva nödvändig. Men hur gör man det i praktiken? Alla världens länder har kommit överens om Globala mål för hållbar utveckling att sträva mot gemensamt. Det är ett komplext och långsiktigt arbete som kommer att genomsyra våra samhällen framöver. På ett antal platser på jordklotet finns biosfärområden som är modellområden för hållbar samhällsutveckling. Det är UNESCO, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning, som väljer ut områden i världen som har unika värden och har goda exempel på hur nyttjande och bevarande av kan gå hand i hand.

Vombsjösänkan skulle kunna bli ett biosfärområde och under 2017 har en förstudie genomförts i samarbete mellan Sjöbo, Lund och Eslövs kommuner med syfte att ta reda på vilka förutsättningarna är. Arbetet har inneburit två parallella spår som båda är lika viktiga. Det ena är att sammanställa områdets dokumenterade värden och det andra är att ta till vara det lokala engagemang som finns för att vara med och påverka utvecklingen i Vombsjösänkan.

Förstudien slår fast att Vombsjösänkans värden är unika ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Den innefattar stora sammanhängande grönområden med höga rekreations- och natur­värden för boende och den urbana befolkningen i sydvästra Skåne och Själland. Flera av områdena är av riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och naturvård. Sänkans kalkrika berggrund och mäktiga sandavlagringar har gett förutsättningarna för ett unikt kulturland­skap med en mosaik av olika naturtyper. Det är ett av landets artrikaste områden och här lever över sjuhundra sårbara och hotade biosfärinvånare som gynnas av sandmark, betad gräsmark, hög vattenkvalité och äldre lövträd. Vombsjön förser en tredjedel av regionens invånare med dricksvatten. I sänkan finns en stabil matproduktion varav en femtedel är ekologisk. Sedan ett decennium söker sig konstnärer från hela världen sig hit eftersom det finns möjlighet till vistelse och verka i en unik miljö för konstprojekt om kultur och håll­barhet. Ur Vombsjöns sediment har ett miljöhistoriskt arkiv tillvaratagits som kan berätta om hur klimatet, landskapet och sjöns miljö förändrats under tusentals år. Det ger möjlig­het att sätta dagens miljöförändringar i ett långt tidsperspektiv för att bättre förstå hur vi ska förvalta framtiden hållbart.

Grunden till en organisation är på plats med en mellankommunal arbetsgrupp respektive styrgrupp och en referensgrupp med ett trettiotal representanter för boende, markägare, ideella organisationer, friluftsliv, företagare, lärosäten, forskare, försvarsmakten, friluftsliv, föreningar, näringsliv och myndigheter.Tillsammans med referensgruppen har ett förslag till det framtida arbetets riktning tagits fram och kopplats till de globala målen för hållbar utveckling. Visionen för det framtida biosfär-området:

Vombsjösänkan är en grön famn bortom stadens brus. Härifrån kommer vatten att dricka, god mat att äta, här kan vi andas lite djupare och med öppna ögon se på livets rikedom. Här växer kreativitet och kunskap på en plats med stort tidsdjup som erbjuder ett sammanhang och förståelse för vår egen tid och hur vi ska förvalta framtiden hållbart. Här känns det lite mer att leva, bo och verka.

En kommunikationsplattform på webben är på plats med en interaktiv karttjänst som innehåller de kartor som sammanställts för att be­skriva områdets natur-, kultur-, frilufts- och näringslivets värden och karaktär. En film som beskriver Vombsjöns unika värden har producerats. Det lokala engagemanget visar sig bland annat vid de välbesökta rundturerna i området. Referensgruppen har vid avslutande möte framfört sitt stöd för det fortsatta arbetet och gå vidare i processen att bilda biosfärområde. Förstudien föreslår en avgränsning av Vombsjösänkan som ska utredas vidare under kandidaturen. Området mellan Sjöbo och Lund med Romeleåsen i söder och Lillarödsåsen i norr är 55 000 ha stort. Förstudien föreslår en plan för grundfinansiering av en koordinator, en kommunikatör, bygg & drift av webbplats och det som krävs för samverkan och dialogprocesser med referensgrupp och övriga samarbetsparter. Ur det kan projekt formuleras att söka medel för från andra finansiärer. Som förebild för finns Kristianstad Vattenrike som ur projekt utvecklat goda exempel och byggt verksamheten successivt.

Rapporten för förstudien i betaversion finns publicerad på www.sjobo.se/biosfar. Under våren kommer arbetsgruppen att göra rapporten mer lättillgänglig för beslutsfattare. De tre kommunernas avsiktförklaring är att med förstudien som grund fatta beslut om att ta nästa steg i processen eller inte. Om ja, så görs en förfrågan till Biosfärprogrammet Sveriges kommitté om att få vara biosfärskandidatområde under tre år.

– Det har varit superintensivt och ett fantastiskt roligt arbete. Nu hoppas vi att kommunernas förtroendevalda fattar kloka beslut inför framtiden, säger Anna Broström som varit projektledare för förstudien. Processen att bilda ett biosfärområde sträcker sig vanligtvis över tiotals år och det måste få ta den tid det tar för att alla ska känna sig delaktiga.

Fakta

En förstudie om förutsättningarna för Vombsjösänkan att bli ett biosfärområde enligt UNESCOS riktlinjer har pågått under 2017. Det är det andra av fyra steg i processen att bilda ett biosfärområde, en process som vanligtvis tar tiotals år. Förstudien har resulterat i att det nu finns ett lokalt engagemang bland boende, verksamma och besökare i området att bygga vidare på. Det har de välbesökta träffarna under året och referensgruppens uttalade stöd för processen och arbetsgruppens arbete visat. En rapport för förstudien i betaversion finns nu publicerad på www.sjobo.se/biosfar. Där finns också en interaktiv karttjänst som visar på områdets unika värden och förutsättningar att vara ett modellområde för hållbar utveckling. Inom kort kommer den film som producerats om projektet finnas tillgänglig där. Den är just nu hos lantmäteriet för godkännande eftersom den innehåller sekvenser som är filmade med drönare.

Den mellankommunala styrgruppen för förstudien beslutade den 25 januari att ge arbetsgruppen i uppdrag att ytterligare framhäva argument för bildandet av ett biosfärsområde i en nästa version rapporten. Den finansieringsplan och avgränsning av området som förstudien föreslår ska också ses över. Det finns en avsiktsförklaring mellan de tre kommunerna att fortsätta påbörjad process och ta beslut om nästa steg i processen baserat på en ny version av rapporten.

I början på juni kommer Biosfärprogrammet Sveriges kommitté att besöka området och få veta mer om hur processen fortskrider.