Lekplatspolicy: Så här vill vi leka

Publicerad 26 mars 2018

Sjöbo kommun har inventerat lekplatser. Till sin hjälp har kommunen haft både barn och vuxna.

Plats och funktion är viktig för en lekplats. Kartläggning har skett utifrån ålder och bostad för att se var de olika ålderskategorierna bor i kommunen. Tjänstepersoner och politiker har varit på studiebesök i andra kommuner för att titta på hur de har gjort. Workshop har anordnats tillsammans med barn i åldern 3 – 5 år i ett antal förskolor i kommunen. En klass elever i årskurs 6 på en av skolorna tog eget initiativ och beskrev sin drömlekplats. Även de vuxna har fått säga sitt genom att besvara en digital enkät via kommunens hemsida.

Allt det här har resulterat i en lekplatsplan för Sjöbo kommun

Målet med lekplatsplanen är att få en överblick över Sjöbo kommuns lekplatser och att utreda vilka lekplatser som behöver upprustas eller utvecklas och vilka områden som kan vara aktuella för nya lekplatser. Målet är också att ta fram generella riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med lekplatser.

Syftet med lekplatsplanen är att säkerställa att kommunens lekplatser håller en hög standard och kvalitet samt har ett stort lekvärde i framtiden.

Lekplatsplanen behandlar lekplatser på allmän platsmark.

Lek på lika villkor
I arbetet med lekplatser är det viktigt att sträva efter att alla barn ska kunna mötas på lika villkor och få lov att ta lika mycket plats, oavsett könstillhörighet.

Det är önskvärt att lekplatserna är tillgänglighetsanpassade, och att försöka ta hänsyn till så många funktionsvarianter som möjligt i utformningen av kommunens lekplatser.

Olika typer av lekplatser
Alla lekplatser delas in i tre olika typer: närlekplats, områdeslekplats och kommunlekplats.

Närlekplatsen är den minsta av de tre typerna och riktar sig främst till små barn. En riktlinje kan vara att lekplatsen innehåller ungefär 4 – 5 lekredskap.

Områdeslekplatsen är större, mer påkostade än när-
lekplatserna och bör erbjuda goda lekmöjligheter för barn i olika åldrar. De kan gärna ha ett tema eller något inslag som gör dem unika i området.

Kommunlekplatsen är ett utflyktsmål för barn i hela kommunen och ska ha ett gediget utbud med aktiviteter för hela familjen. I dagsläget finns ingen lekplats som kan klassas som kommunlekplats. En plats som skulle kunna utvecklas till framtida kommunlekplats är Möllers mosse i Sjöbo.

Nya lekplatser
Resultatet efter inventering och analys visar på ett behov av flertalet nya lekplatser i kommunen. För att erbjuda goda lekmöjligheter för så stor andel av kommunens barn som möjligt föreslås nyanläggning av fem närlekplatser i sommarbyarna Sjöbo, Svansjö och Karup samt Hemmestorp. Utöver detta behövs det satsas på några större temalekplatser i tätorten som kan fungera som områdes- eller kommunlekplatser.

Målet är att inom en tioårsperiod rusta upp de fem lekplatser med högst prioritering samt anlägga sju nya lekplatser i Sjöbo kommun. Fördelarna med att investera i lekplatser är många. Från den enskilda individens ökade välmående genom lek, utevistelser och fysisk aktivitet till långsiktig ekonomisk vinst i form av förbättrad folkhälsa och ökad inflyttning av barnfamiljer.

Sjöbo Väst får ny lekplats
För den nya lekplatsen på Sjöbo väst, som ska anläggas under 2018,´föreslås en temalekplats med bondgårdstema. Förslaget kommer från att det tidigare låg en stor gård på platsen, och kopplar också till Sjöbos långa historia som lantbrukskommun. På bondgårdslekplatsen finns, förutom klassiska lekredskap, stugor att leka i och trähästar att rida på. Rumslighet skapas med växter och trästaket och materialen består främst av trä, sand och barkflis.
Bilden visar en skiss på hur lekplatsen på Sjöbo Väst ska se ut.

Lekplatspolicy

Sjöbos framtida lekplatser ska vara utformade på så vis att de stimulerar barns fantasi och lockar till lek och rörelse samtidigt som de ska fungera som mötersplatser för både barn och vuxna.
Lekplatserna ska erbjuda en variation i material, lekredskap och rumslighet och vara tillgängliga och inbjudande oavsett kön, ålder eller funktionsförmåga.
För ökat lekvärde såväl som estetiskt värde ska lekplatserna gärna vara integrerade i omkringliggande landskap och utformas efter den specifika platsens förutsättningar.
Lekplatserna ska vara säkra och upplevas trygga av vuxna och barn och bör finnas inom gångavstånd (ca 400m*) från barnets bostad.

* Riktlinje för närhet till lekplats enligt International play association (https://ipaworld.org)