Att söka stöd

Personer som behöver stöd för att kunna leva ett gott liv kan ha rätt till stöd, service och omsorg. Biståndshandläggare tar emot och handlägger ansökningar om bistånd.

Bistånd enligt socialtjänstlagen

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Bedömning av vilket stöd man har rätt till, i hemmet eller plats i särskild boendeform, boendestöd och liknande görs av biståndshandläggare efter en utredning.

Vem beviljas hemtjänst?

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte klarar din dagliga livsföring kan stöd av hemtjänst beviljas. Alla hemtjänstinsatser är individuella och måste sökas personligen.

Omfattande vårdbehov

Plats i särskild boendeform kan beviljas i de fall man har ett omfattande vård- och omsorgsbehov och har behov av personalstöd under dygnet. Kontakta din biståndshandläggare om du vill ansöka om plats i särskilt boende.

Hur söker du om stöd i hemmet?

Du vänder dig till biståndshandläggare med en muntlig, eller skriftlig ansökan, där du talar om vilka svårigheter du har. Handläggarna har telefontid mellan 08.15-09.15, måndag-fredag. Övrig tid kan du tala in ett meddelande på biståndshandläggares telefonsvarare och be om att bli kontaktad. Om du inte vet vilket område du tillhör, kan du ringa till kommunens växel 0416-270 00 och få information om var du ska vända dig, alternativt se på kommunens hemsida på kartbild vilket område du tillhör. Biståndshandläggaren bestämmer tillsammans med dig tid för ett hembesök, önskar du ha en anhörig eller vän med vid mötet så är det enligt ditt önskemål. Det är ditt individuella behov som avgör rätten till stöd.

Boendestöd

Har du en varaktig psykisk funktionsnedsättning så kan du ansöka om boendestöd. Du vänder dig till biståndshandläggare i det område där du är bosatt och ni kommer överens om tid för ett hembesök. Biståndshandläggaren kommer att begära in ett läkarintyg där det framkommer diagnos samt vilka svårigheter det medför för dig i vardagen. Boendestöd är en praktisk och social insats som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.

Sysselsättning

Har du en varaktig psykisk funktionsnedsättning så kan du ansöka om sysselsättning. Du vänder dig till biståndshandläggare i det område där du är bosatt och ni kommer överens om en tid för ett möte. Biståndshandläggaren kommer att begära in ett läkarintyg där det framkommer diagnos samt vilka svårigheter det medför för dig i vardagen. Du ska inte stå till arbetsmarknadens förfogande.

Utredning om biståndsbehovet

Det stöd som ges utifrån socialtjänstlagen kallas "bistånd". För att kunna avgöra om du har rätt till bistånd gör kommunens biståndshandläggare en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, dina behov, egna resurser och önskemål. Frågor kring din sociala situation, boende, hälsotillstånd och din dagliga livsföring kommer därför att ställas. I vissa fall kan biståndshandläggaren behöva inhämta information från läkare, sjuksköterska eller liknande. Detta kan endast ske efter att du lämnat ditt medgivande. Om du tycker att något som står skrivet i utredningen är fel finns möjlighet att få din synpunkt införd i utredningen.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett skriftligt beslut om vilka insatser som beviljats eller avslagits. Uppföljning sker regelbundet med tanke på att ditt behov av stöd kan förändras. Du kan själv kontakta biståndshandläggare för ny bedömning, om du anser att ditt behov av stöd förändrats. Vid ändrade förhållanden kommer omprövning av beslutet att ske. Ändrade förhållanden kan vara att din förmåga förändrats eller att förändringar i samhället medför att du har möjlighet att få stöd på annat sätt.

Rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan finns det möjlighet att överklaga. I samband med avslaget får du information om hur man gör när man överklagar. Från den dag du meddelats avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till kommunens vård-och omsorgsnämnd.

Hjälp att överklaga

Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon närstående som kan hjälpa dig, kan biståndshandläggare eller personalen inom hemtjänsten hjälpa till. Att överklaga ett beslut medför ingen kostnad för dig.

Telefontid: vardagar 08.15-09.15

Områdesindelning:

Sjöbo 1 och Blentarp 0416-273 68
Sjöbo 2 och 3 0416-272 88
Vollsjö-Lövestad 0416-273 69

Avgift för hemtjänst

Avgifterna för insatser enligt socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens områden styrs dels av kommunens taxa och dels av kundens avgiftsutrymme.

Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom vård och omsorg styrs av olika lagar och förordningar. Till dessa hör bland annat socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen.

Maximalt avgiftsbelopp 2018 är 2 044 kr per månad (maxtaxa). Detta belopp gäller för de sammanlagda avgifterna för service och omvårdnad som kommunen tar ut. Avgifter för mat ligger dock inte inom ramen för maxtaket.

Avgifterna regleras också av det avgiftsutrymme som kunden har. Avgiftsutrymmet är den del av inkomsten som blir över efter det att boendekostnader och normala levnadsomkostnader räknats bort. Beloppet för normala levnadsomkostnader regleras i lagstiftningen.

I socialtjänstlagen finns angivet att varje enskild person som berörs av avgiftsbeslutet kan överklaga till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Om detta blir aktuellt för dig kan du vända dig till Sjöbo kommuns vård- och omsorgsförvaltning för att få hjälp.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig och till anhöriga samt uppgifter om varför du söker bistånd/insatser enligt Socialtjänstlagen och LSS. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut, meddela dig och för att kunna se till att du får det bistånd/den insats som du blir beviljad.

Vi tillämpar dataskyddsförordningen vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som du får insatser från oss och därefter i fem år i enlighet med gallringsbestämmelser i socialtjänstlagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer att delas med det LOV-företag som du har valt alternativt till de företag som levererar tjänster till oss, exempelvis vid inköp. Dessa aktörer får endast de personuppgifter som de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Vård-och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig.