Boende, särskilda

När det inte längre går att leva ett innehållsrikt och värdigt liv i nuvarande bostad kan det vara bra att flytta till särskilt boende eller till en servicelägenhet. I särskilt boende finns under hela dygnet personal som kan ge personligt anpassat stöd med service, omsorg och vård.

Sjöbo kommun har sex särskilda boenden för äldre. Centralt i Sjöbo finns även servicelägenheter. I två av våra särskilda boenden finns anpassad boendemiljö och personal med särskild kompetens om demens. Detta är en del av kommunens demensomsorg. Dagcentraler är mötesplatser för äldre som finns på flera av kommunens särksilda boenden.

Avgift tas ut för hyra, service, omsorg och vård samt måltider på särskilt boende. Hyran avser en egen lägenhet samt tillgång till gemensamma rum och trädgård, som delas med de andra hyresgästerna.

Servicelägenheter i Sjöbo

Servicelägenheter finns i anslutning till dagcentralen Kärnan, samt på Åsumsgatan i anknytning till Ängsgården. Vi har även servicelägenheter i Vollsjö, i anknytning till Solkullen.

Behovet avgör vem som flyttar in

Känner du dig otrygg i ditt hem? Känner du oro att en närstående med demenssjukdom inte har det bra? Behövs mer stöd än vad som kan tillgodoses i nuvarande bostad?

Ansökan om att få flytta till en servicelägenhet eller en lägenhet i särskilt boende kan då vara en lösning. Intresseanmälan för servicelägenhet lämnas till biståndshandläggarna. Särskilt boende är en behovsprövad insats enligt socialtjänstlagen.Ansökan om stöd lämnas skriftligt eller muntligt till biståndshandläggare som utreder och fattar beslut. Beslutet kan överklagas om man inte är nöjd. Vid ansökan om att flytta till särskilt boende finns även möjlighet att söka till ett speciellt boende.

Ambitionen är att tillgodose dessa önskemål, men det förutsätter att det finns en ledig lägenhet i det boende man söker till.