Demensomsorg

Personer som har en demenssjukdom kan behöva stöd från andra personer för att leva ett innehållsrikt och värdigt liv. Anhöriga och andra närstående gör en stor insats. Kommunen erbjuder anpassat stöd till personer med demenssjukdom och deras närstående.

Vård- och omsorgsnämndens vision är att alla i Sjöbo kommun ska kunna leva ett gott liv varje dag . För personer med demenssjukdom och deras närstående finns möjlighet till omsorg och stöd för att kunna hantera vardagen och uppleva meningsfullhet. Anhörigstöd innebär tillfälle för socialt utbyte med andra anhörigvårdare och närstående, att få råd och stöd samt att kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter. Anhörigstöd är tillgängligt för alla.

Behovet har betydelse för möjligheter till stöd

För att få tillgång till följande behovsprövade insatser krävs att man söker stöd via biståndshandläggare. Omsorgspersonal kan ge stöd i hemmet som är anpassat efter varje persons behov. Exempel på insatser är hemtjänst och avlösning. Personen med demenssjukdom kan få meningsfulla aktiviteter genom att delta i dagverksamhet. Samtidigt får närstående tid för egna behov. Särskilt boende för personer med demenssjukdom finns på Sandbäcksgården och Ängsgården. Boendemiljön är anpassad och omsorgspersonalen har särskild kompetens om demens. Några av kommunens omsorgspersonal har genomgått utbildning till Silviasyster, vilket gett dem särskild kunskap om demenssjukdomar, bemötande och lämpligt förhållningssätt. De använder denna kunskap i handledning av anhörigvårdare och kollegor.

Vi har tystnadsplikt

Kunden och kundens företrädare kan i kontakterna med handläggarna och andra medarbetare känna sig trygg att öppet prata om sin situation. Alla anställda har tystnadsplikt och är varsamma med visat förtroende. Information förs inte vidare utan att kunden eller kundens företrädare godkänt det. Tystnadsplikten styrs av offentlighets- och sekretesslagen.

Vill du veta mer eller ansöka om stöd?

Behöver du själv stöd? Är du företrädare (god man, förmyndare eller förvaltare) eller närstående/anhörig och ska hjälpa en person att söka stöd? Du är alltid välkommen att kontakta biståndshandläggare.

Fakta om demenssjukdom

Demens är inte normalt för att man blir äldre, även om det till en början kan likna det som är utmärkande för ett normalt åldrande. Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som påverkar hur hjärnan fungerar. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Demenssjukdomar kan exempelvis leda till att en person:

  • Dagligen glömmer bort var man lägger ifrån sig saker
  • Får svårt att utföra enkla vardagssysslor
  • Har problem med att hitta hem från sitt arbete eller andra, tidigare kända, platser

Det kan även förekomma oro, nedstämdhet och personlighetsförändringar. För att avgöra om svårigheterna beror på en demenssjukdom krävs en demensutredning. Svårigheterna kan ha andra orsaker.

Misstänker du att du eller någon i din närhet har en demenssjukdom ska du i första hand vända dig till din vårdcentral eller din familjeläkare.