Stöd i hemmet

I olika omfattning och i olika skeden av livet kan människor behöva stöd. Ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan medföra behov av hjälp med service, omsorg eller vård. Stöd i hemmet ger människor möjlighet att bo kvar var i sin invanda miljö. En del insatser är behovsprövade, andra kan var och en själv beställa. Vissa insatser är gratis, för andra betalar kunden en avgift.

Var och en är välkommen att själv ta kontakt med fixartjänst, dagcentraler och aktivitetssamordnare. Detta stöd är inte behovsprövat.

Behovet är avgörande för en del möjligheter till stöd

Kundens individuella behov har betydelse för vilket och hur mycket stöd i hemmet en kund kan få. Stöd beviljas till vad var och en har behov av och inte har resurser att själv klara. Stöd i hemmet ger kunden möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö, även om behovet av hjälp är stort och gäller hela dygnet.

När en ny kund tillkommer kan stöd med omsorg, vård och service under de första veckorna vid behov utföras av en särskild personalgrupp, HUR-gruppen. Personalen tillgodoser kundens behov av trygghet och stöd samtidigt som en kartläggning görs av kundens behov och resurser. HUR– gruppens kartläggning ger underlag för beslut om sociala insatser, hälso- och sjukvård och rehabilitering. Vi vill på detta sätt ta tillvara kundens egna förmågor/styrkor och möjligheter. Personalen utgår i sitt arbetssätt från kundens rätt till självständighet och känsla av sammanhang. Det är viktigt att kunden förstår, finner det meningsfullt och har tilltro till att kunna hantera sin situation. HUR - gruppen ger kunden stöd att hitta lösningar på de svårigheter som finns.

Stöd enligt socialtjänstlagen

Hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution är behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen. Ansökan handläggs av kommunens biståndshandläggare. En kund som beviljats stöd erbjuds att tillsammans med omsorgspersonal upprätta en genomförandeplan. Planen är ett viktigt underlag för kund och personal som stöd för att uppnå meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.

I Sjöbo kommun tillämpar vi ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär att det finns flera utförare av omsorg och service. Kunder som beviljats stöd kan välja mellan att få hjälp av kommunens omsorgspersonal eller av någon annan utförare, som godkänts av kommunen.

Stöd enligt hälso- och sjukvårdslagen

Kommunens sjuksköterska avgör vem som har rätt till hemsjukvård, hälso- och sjukvård i hemmet, i samråd med var och ens läkare. Hemsjukvård är till för personer som behöver medicinsk vård och inte kan klara sig genom egenvård. En annan förutsättning är att kunden inte kan ta sig till vårdcentral eller familjeläkarmottagning.

I kommunens rehabiliteringsenhet arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De har ansvar för stöd i hemmet med rehabilitering, hjälpmedel och bostadsanpassning. Hemtjänstens omsorgspersonal kan ge kunder stöd med rehabilitering, Omsorgspersonalen får då instruktioner och handledning av sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Så arbetar vi i kommunen

Vi arbetar utifrån vård- och omsorgsnämndens vision om att alla kunder ska uppleva ett gott liv varje dag. För att kunna ge en hög kvalitet på insatserna samarbetar omsorgspersonalen med och har stöd av enhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Kunden kan i kontakterna med personalen känna sig trygg att öppet prata om sig själv och sin situation. Alla anställda har tystnadsplikt och är varsamma med det förtroende som visas oss. Vi för inte vidare information utan att kunden eller kundens ombud godkänt det. Tystnadsplikten styrs av offentlighets- och sekretesslagen.

Vill du veta mer eller ansöka om stöd?

Känner du att du skulle behöva stöd? Är du företrädare (god man, förmyndare eller förvaltare), anhörig eller närstående och ska hjälpa en person att söka stöd? Genom att klicka på länkarna i texten ovan får du veta mer. Du är alltid välkommen att kontakta biståndshandläggare med frågor om möjligheter till stöd med omsorg och service.

I vår informationsfolder om taxan kan du läsa mer om avgiften för olika insatser.