Avgifter för äldreomsorg

Avgifterna för insatser enligt socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens områden styrs dels av kommunens taxa och dels av kundens avgiftsutrymme.

Kommunens avgiftssystem och dess tillämpningsregler för avgifter inom vård och omsorg styrs av olika lagar och förordningar. Till dessa hör bland annat socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen.

Maximalt avgiftsbelopp 2017 är 2013 kr per månad (maxtaxa). Detta belopp gäller för de sammanlagda avgifterna för service och omvårdnad som kommunen tar ut. Avgifter för mat ligger dock inte inom ramen för maxtaket.

Avgifterna regleras också av det avgiftsutrymme som kunden har. Avgiftsutrymmet är den del av inkomsten som blir över efter det att boendekostnader och normala levnadsomkostnader räknats bort. Beloppet för normala levnadsomkostnader regleras i lagstiftningen.

I socialtjänstlagen finns angivet att varje enskild person som berörs av avgiftsbeslutet kan överklaga till allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Om detta blir aktuellt för dig kan du vända dig till Sjöbo kommuns vård- och omsorgsförvaltning för att få hjälp.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm ingår i maxtaxan och kan variera beroende på hur stort ditt avgiftsutrymme är. Avgiften för trygghetslarm 2017 är 229 kronor i månaden.

Informationsblad om trygghetslarm (PDF-dokument, 360 kB)

Matdistribution

Avgiften för biståndsbedömd matdistribution 2017 är 2100 kr per månad, avgiften inkluderar hemkörning. Enstaka portioner debiteras med 70 kronor per portion. Avgift för matdistribution räknas inte in i maxtaxan. Det innebär att avgiften för matdistribution debiteras oavsett förbehållsbeloppets storlek.

Hemtjänst/Hemsjukvård

För hemtjänstinsatser i ordinärt boende betalar du en avgift. Den är beroende av hur mycket hjälp som beviljats. Avgiften är därför indelad i olika nivåer. För varje hemtjänstinsats finns en schablontid som är en uppskattning av tidsåtgång för insatsen. Avgiftsnivån avgörs genom att schablontiden på alla insatser som man har beviljats räknas ihop. Schablontiden för insatser är likadan för alla personer och varierar alltså inte mellan olika personer, det är alltså hur många och vilka insatser man har som påverkar vilken vårdnivå man hamnar i. För den som enbart har punktinsatser på högst 3 timmar per månad debiteras kommunens självkostnad per timme, 340 kr per timme (debitering hela och halva timmar)..

Vårdnivå 1 1007 kr/mån Motsvarar schablontid på 3-9 timmar per månad

Vårdnivå 2  2013 kr/mån Motsvarar schablontid på 10 timmar och mer per månad

Avgiften för hemtjänst ingår i maxtaxan och kan variera beroende på hur stort ditt avgiftsutrymme är.

Särskilt boende

För särskilt boende betalas hyra, måltidsavgift, förbrukningsartiklar samt omvårdnadsavgift.

Omvårdnadsavgiften i särskilt boende är 2013 kronor per månad (2017 års belopp för maxtaxa). I denna avgift ingår omvårdnad, kommunal hälso- och sjukvård. Omvårdnadsavgiften ingår i maxtaxan och kan därför variera beroende på avgiftsutrymmet.

Avgift för måltidsabonnemang i särskilt boende är 2843 kronor per månad. I denna avgift ingår alla dygnets måltider. Dock ej alkoholhaltiga drycker.

För boendet betalar du en månadshyra. Precis som för vilket annat boende som helst kan du ansöka om bostadsbidrag hos försäkringskassan.

Precis som innan du flyttade in på särskilt boende så betalar du för din läkarvård och dina mediciner. Landstingets högkostnadsskydd gäller även här.

Korttidsvistelse

För korttidsvistelse betalas en dygnsavgift. Dygnsavgiften omfattar omvårdnad och kost. Avgiften för omvårdnad är 150 kr per dygn och avgiften för kost är 95 kr per dygn. Avgiften för omvårdnad ingår i maxtaxan och kan därför variera beroende på hur stort ditt avgiftsutrymme är.

Avgiftsbroschyr 2017 (PDF-dokument, 325 kB)