Ett Gott Liv varje dag

Vård- och omsorgsnämndens vision är att alla kunder ska uppleva ett gott liv varje dag. Visionen innebär att verksamheterna aktivt ska arbeta med en individinriktad omsorg som utgår från vad den enskilde har för önskemål och behov.

Verksamheten är till för att skapa värde åt kunder, de personer som på olika sätt använder våra tjänster. Visionen om ett Gott Liv varje dag klargör att den gemensamma uppgiften för all personal är att de beviljade insatserna utförs på ett sådant sätt som kunden önskar.

Ett salutogent arbetssätt ska prägla arbetet. Kännetecknande för det salutogena arbetssättet är fokus på framtiden och det friska samt på kundens möjligheter och resurser att bemästra svårigheter. Vägledande i alla situationer ska vara att skapa meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.

Visionen om ett Gott Liv varje dag genomsyrar vård- och omsorgsförvaltningens arbete. Alla politiker och anställda arbetar aktivt för att nå visionen.

Så här arbetar vi för att uppnå visionen om ett Gott Liv varje dag

Salutogent synsätt kännetecknar arbetet. Omsorgshandledare, genomförandeplaner, kontaktmannaskap, delaktighetsmodellen och HUR-gruppen är exempel på metoder som används. Genom dessa metoder kan vi skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för kunder och personal. Även mat och måltider har stor betydelse för ett gott liv. I all verksamhet pågår ständigt arbete med kvalitet och utveckling. Ett viktigt underlag i detta arbete är åsikter, förslag och synpunkter från kunder, deras närstående och allmänheten.
Klicka på länkarna i texten om du vill veta mer om hur vi arbetar. Du kan även läsa om vår organisation.