HUR- gruppen

När en ny kund tillkommer kan stöd med omsorg, vård och service under de första veckorna vid behov utföras av en särskild personalgrupp, HUR - gruppen. HUR står för Hälsa, Utveckling och Resurser.

HUR - gruppen tillgodoser behovet av trygghet och stöd för kunden i det egna boendet samtidigt som en kartläggning görs av kundens behov och resurser. Vi vill på detta sätt ta tillvara kundens egna förmågor/styrkor och möjligheter. Personalen utgår i sitt arbetssätt från kundens rätt till självständighet och känsla av sammanhang. Det är viktigt att kunden förstår, finner det meningsfullt och har tilltro till att kunna hantera sin situation. HUR - gruppen ger kunden stöd att hitta lösningar på de svårigheter som finns.

HUR – gruppens kartläggning ger underlag för beslut om sociala insatser, hälso- och sjukvård och rehabilitering.