Omsorgshandledare

Sjöbo kommun har satsat på att utbilda omsorgshandledare bland personalen. Kärnan i uppdraget som omsorgshandledare är att vara stöd för arbetsgruppens dagliga arbete med att fokusera på kunderna och deras möjligheter till ett gott liv varje dag.

I uppdraget som omsorgshandledare ingår att:

  • handleda kollegor kring att ha kunden i fokus och hålla visionen levande i vardagen,
  • väcka tankar och diskussioner kring bemötande, förhållningssätt och arbetsmetodik,
  • stödja kollegor i arbetet med genomförandeplanerna,
  • vara en god förebild genom att visa engagemang, positiv inställning och målinriktning.

Omsorgshandledaren ska aktivt arbeta för kundens känsla av sammanhang genom att fokusera på meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.