Salutogent synsätt

Ett salutogent synsätt kännetecknar arbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Det salutogena synsättet innebär fokus på framtiden och på det friska samt kundens möjligheter och resurser att klara av svårigheter. Vi strävar efter att öka känslan av sammanhang (Kasam) både för kunder och hos personal. Vägledande i alla situationer ska vara att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Insatser och organisation ska vara begriplig för kunder och medarbetare. Det gör vi genom att arbeta med genomförandeplaner, ta fram informationsmaterial och inbjuda till informationsmöten. Vi kontrollerar ständigt att vår information är begriplig för mottagaren.

Vi ska öka hanterbarheten genom att alltid fokusera på det som fungerar bra och utveckla detta. Genomförandeplaner är exempel på redskap för att hjälpa kunden hantera det som inte fungerar. Personalen ska få redskap för att hantera svåra situationer.

Vi ska öka vår lyhördhet för vad kunden behöver för att hans/hennes liv ska vara meningsfullt. Verksamheten ska utvecklas så att insatserna blir meningsfulla för kunden. Det ska upplevas meningsfullt att arbeta inom vård- och omsorg.