Barn- och ungdomsvård

Socialsekreterarna i barn- och vuxengruppen utreder och beslutar i barn- och ungdomsärenden. Exempel på insatser som kan beviljas efter utredning är familjestöd och familjebehandling i öppenvård eller vård i familjehem.

Socialsekreterarna i barn- och vuxengruppen kommer i kontakt med familjer som av olika skäl har svårigheter i att på egen hand bemöta och hantera sina barn och ungdomar. De arbetar också med barn och ungdomar som riskerar att fara illa genom att vara i kontakt med missbruk och kriminalitet.

Ett ärende kan bli aktuellt i barn- och vuxengruppen efter anmälan eller ansökan. Detta görs till verksamhetens enhetschef, som nås på telefon: 0416-271 85.

En utredning innebär att barnets/den unges situation klarläggs och bedöms. Utredningen avslutas alltid med en bedömning där man kommer fram till om behov av någon form av åtgärd behövs, samt hur behovet ska kunna tillgodoses.

Exempel på insatser som kan beviljas efter utredning är familjestöd och familjebehandling i öppenvård, vård i familjehem eller vistelse på institution.

För yrkesverksamma i verksamheter som berör barn och unga finns en lagreglerad anmälningsplikt medan övriga grupper bör kontakta socialtjänsten i fall man får kännedom om något som kan föranleda åtgärd av socialtjänsten.

När anmälan eller ansökan inkommit och registrerats fördelas ärendet till en socialsekreterare som tar ställning till fortsatt utredning och åtgärder.

Då utredning inleds enligt socialtjänstlagen är utredningstiden begränsad till att maximalt pågå under fyra månader. Väntetiden för ett beslut är därför individuell utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet.