Samarbetssamtal

Föräldrar som ska eller har separerat kan få rådgivning, stöd, och vägledning i frågor om vårdnad, boende och umgänge för sina barn. Syftet med samarbetssamtalen är att gemensamt hitta lösningar som är bra för barnen och som båda föräldrarna kan acceptera.

Föräldrar kan söka själv på eget initiativ eller erbjudas efter beslut i Tingsrätten. Beslut delges kommunens familjerätt som i sin tur ger Råd och stödenheten i uppdrag att genomföra samarbetssamtalen. Förutsättningen är att ingen av föräldrarna motsätter sig samarbetssamtal.

Samarbetssamtal innebär tre till fem strukturerade samtal tillsammans med samtalsledare.

Barnen kan delta i samarbetssamtalen. Kravet för barnens deltagande är att är att föräldrarna i tidigare samtal har kommit överens om en planering över en längre tid med uppföljningar av barnens situation och mående. Viktigt är att barnen skall uppleva att det deltar för att bli lyssnad på.

Målsättningen med samtalen är att de ska leda fram till en muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan föräldrarna utifrån det bästa för barnet. Om behov av ett skriftligt juridiskt bindande avtal skulle föreligga kan kontakt förmedlas till familjerättssekreterare vid familjeförvaltningens myndighetsenhet. Underlaget till avtalet har då tagits fram i samarbets-samtalet på Råd och stödenheten.

Vid egen ansökan från föräldrar själva om samarbetssamtal kontaktas Råd och stödenheten på telefon 0416-27 300. Samtalen är kostnadsfria.

Se även hemsida "Stöd i grupp vid separation"