Lagstiftning

Vilka lagar finns, vad betyder dem och gäller dem mig? Här kan du läsa i korthet om lagstiftningen kring vår verksamhet, om du följer länken "läs mer..." så får du fördjupande information kring respektive lag.

HSL, Hälso- och sjukvårdslagen

HSL innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Det finns bestämmelser som klargör ansvarsfördelningen mellan landstingen och kommunerna. Målsättningen är att ge god hälsa och god vård på lika villkor för alla. HSL är ingen rättighetslag. Det innebär att det inte finns möjlighet att i domstol pröva rätten. Läs mer...

SoL, Socialtjänstlagen

Äldreomsorgen är en del av socialtjänsten som regleras av socialtjänstlagen. Här kan du läsa vad lagen betyder och vilken hjälp du kan få av socialtjänsten. Socialtjänsten sköts av kommunen. I socialtjänstlagen står det vilken hjälp du kan få och vad kommunen måste göra. Alla människor i Sverige ska kunna få hjälp av socialtjänsten om de behöver. Läs mer...

LOV, Lagen om valfrihets system

LOV reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Läs mer...

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Syftet med lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Läs mer...