Personligt ombud

Om du har omfattande psykiska svårigheter i det dagliga livet, är 18 år eller uppåt kan få ett personligt ombud. Ett personligt ombud kan ge stöd till förändring. Du och ditt personliga ombud identifierar tillsammans dina problem och önskemål och gör en plan över vad som kan förändras och förbättras.

Hur går det till?

Du kontaktar oss per telefon, mail, brev eller med hjälp av någon annan. Vi träffas och då berättar du mer om din situation. Ett personligt ombud är en möjlighet, inte en rättighet och avgörs från fall till fall.

Hur arbetar vi tillsammans?

Det personliga ombudets roll och arbetsuppgifter skiljer sig från andra yrkeskategorier på flera sätt och är fristående från myndigheter:

  • Du är uppdragsgivaren och bestämmer takten, ombudet stödjer dig i att nå dina mål
  • Vi arbetar tålmodigt och långsiktigt
  • En förtroendefull kontakt etableras innan själva arbetsplanen påbörjas
  • Flexibelt arbete utifrån dina behov och hälsotillstånd
  • Arbetar för att skapa bra relationer i myndighetskontakter
  • Du kan när som helst välja att avsluta din kontakt med personligt ombud.

Tidbegränsad hjälp

Personligt ombud är en tidsbegränsad insats, vilket innebär att när uppdraget är klart avslutas kontakten. Du kan söka vårt stöd igen med nya uppdrag.

Vi påtalar brister i systemen

Vår uppgift är också att upptäcka och påtala brister som finns inom myndigheter och arbetssystemet som kan leda till att människor inte alltid får insatser som man har rätt till. Myndigheterna har också möjligheter att kvalitetssäkra sina verksamheter utifrån de påtalade systembristerna.

Patient-, brukar- och anhörigorganisationer

Patient-, brukar- och anhörigorganisationerna betyder mycket för vårt arbete. Föreningarna stödjer ombuden och klienterna genom att påtala brister och fel i välfärdssystemet.

Vad kan vi inte hjälpa dig med?

  • Akuta uppdrag (vi tar inte över andra myndigheters ansvar)
  • Beslut om insatser (eftersom insatsbeslut är myndighetsutövning)
  • Övertar inte myndigheters ansvar för samordning av insatser (däremot ser vi till att ansvariga myndigheter samordnar sina insatser)
  • Svara för behandling, stöd eller annan vårdinsats