Förmyndare/omyndiga

Barn under 18 år är omyndiga. Har föräldrarna den rättsliga vårdnaden om barnet är de också dess legala förmyndare. Har bägge föräldrarna vårdnaden gemensamt är de gemensamt förmyndare.

Många föräldrars första kontakt med överförmyndarnämnden är då deras barn t.ex. får tillgångar genom försäkringar eller arv.

Barn kan till skillnad från vuxna inte själv disponera över sina tillgångar. För att en rättshandling avseende tillgångar som ägs av ett barn ska bli giltig, krävs att förmyndarna, i vissa fall en god man, medverkar.

Huvudregeln för föräldrars förvaltning av barns tillgångar är att underårigas bankmedel inte ska vara spärrade mot uttag som görs av föräldrar.

När ett barn har tillgångar överstigande åtta basbelopp är föräldrarna skyldiga att omedelbart anmäla detta till Överförmyndarnämnden genom att lämna in en tillgångsförteckning. Dessutom skall ska föräldrarna varje år lämna in en redovisning över hur de förvaltar barnens egendom.

Överförmyndarnämnden har också möjlighet att besluta om kontroll även om tillgångarna understiger åtta basbelopp, om särskilda skäl föreligger.

Vissa rättshandlingar, exempelvis omyndigs köp eller försäljning av bostad, kräver överförmyndarnämndens samtycke.